บ้าน > สปริงยกพัดลมไฟฟ้า
การประยุกต์ใช้สปริงแรงบิดคงที่ในวิทยุไร้สาย
การประยุกต์ใช้สปริงแรงบิดคงที่ในวิทยุไร้สาย
With the increasing attention of human beings to environmental issues in the process of social progress, green and low-carbon has become a popular new trend, and energy-saving and environmental protection technologies and products continue to emerge, which are affecting and changing our lives. Hand power generation is a green way of energy supply. The generator powered by the radio contains a constant torque spring motor. When tightening the spring, the spring is gradually wound onto the larger drum, and the mechanical energy obtained during winding is converted into potential energy and stored in the spring. When the spring is released, the stored energy passes through the gear transmission device and the rotating motor to generate output voltage, which is then adjusted by the zener diode to supply power to the radio in the form of a plug.   Constant torque spring motor is a prestressed spring material belt, which forms a coil and is stored on a small storage drum. Then fix the...
Qianye Precision ไร้สาย Blind Spring
Qianye Precision ไร้สาย Blind Spring
 Imagine, on the weekend of a busy work week, unloading from work, taking a hot bath, having a leisurely dinner, and when it's time to rest, draw the curtains to isolate the noisy world outside, and then, beautiful and beautiful Sleeping until you wake up naturally, this is not the most important thing for every office worker.   However, for families with children, curtains have increasingly become a new safety hazard, especially for families with roller shutters. The pull rope of the roller blind is usually closed at the bottom or the side. If it is not fixed, the rope will slide down to form a loop, which is easy to wrap around the neck of the child, causing the child to suffocate, and even lead to death in severe cases. It is reported that there are many cases of suffocation and death of children due to rope entanglement accidents every year, mostly children under the age of 4. The...
การประยุกต์ใช้สปริงพลังในวงล้อสุขภาพหน้าท้อง
การประยุกต์ใช้สปริงพลังในวงล้อสุขภาพหน้าท้อง
Abdominal health wheel is a small pusher that can exercise muscles, joints and reduce weight. The material is generally high-quality engineering plastic, with simple design, beautiful appearance, firmness and durability, and easy to use. It is used to exercise the fat of abdomen, waist, hip, arm and other parts of the body. Due to the simple site required for exercise, it is convenient for home use. The abdominal health wheel with power springs can make people easily complete the recovery movement under the retraction elastic force of the power springs when people use it for exercise and when the body is straightened. As we all know, the characteristic of the power springs are made of steel strip. In use, a spring box is required to limit its outer diameter. The center of the spring is connected with the shaft. When an external force is applied to make the shaft rotate relative to the spring, the spring will roll on the shaft center and store the torque....
สปริงแปรงมอเตอร์และการบำรุงรักษากังหันลม
สปริงแปรงมอเตอร์และการบำรุงรักษากังหันลม
Research shows that to get the greatest return from turbines, whether onshore or offshore, the bigger the turbine, the better. Wind turbines have proven to produce reliable and pollution-free energy, and as technology innovates, the cost of developing and manufacturing them will only become more affordable.  Motor Brush Materials and Wind Turbine Maintenance     Motor brushes are consumables, which means there is significant wear and tear over time and will need to be replaced. While proper wind turbine operation and maintenance requires moderate wear, excessive wear can create carbon dust in the slip ring cabinet, reducing internal isolation.      Also, a useful tip to keep in mind is that motor brushes that are evenly worn indicate good performance. Since reliability is critical in wind applications that generate electricity for industrial tasks and homes, businesses and schools, it is important to work closely with your engineers and parts manufacturers to determine the best motor brush materials. Two common options include:...
คุณรู้หรือไม่ว่าต้องใช้สปริงเพียงอันเดียวในการแก้ปัญหาการจอดจักรยาน?
คุณรู้หรือไม่ว่าต้องใช้สปริงเพียงอันเดียวในการแก้ปัญหาการจอดจักรยาน?
 Nowadays, the quality of life is getting higher and higher. Bicycle no longer exists as a means of transportation, but has become a fashionable fitness product. People who play with cars have a saying: if you want to keep your car, you don't need a car lock. Where do you put your car when you get home? Especially for people like me, who have two children and are very short of room, where to put the bike at home has become a headache.      In order to solve this problem, foreign designers have designed a parking rack, which can easily save you 40% of the use space in one step, and it is very labor-saving. The traditional hanging frame requires you to lift the car hard before you can put it on. As long as you push the hanging frame to the card slot, the hanging rack will rise automatically, and even the elderly can hang the car easily,...
สปริงไฟฟ้าที่ใช้ในเข็มขัดนิรภัยรถยนต์
สปริงไฟฟ้าที่ใช้ในเข็มขัดนิรภัยรถยนต์
Safety belt is equal to life belt. Everyone should see the painful accidents caused by not wearing safety belt. I believe everyone is familiar with the car safety belt. It is a safety device to avoid rushing out of the car during collision and causing death and injury. Automobile safety belt is recognized as the cheapest and most effective safety device, and it is also a necessary safety configuration. In a typical safety belt system, the safety belt is connected with a retractor. The core component of the retractor is the reel, which is connected with one end of the safety belt. Inside the retractor, with the help of the action of the power spring, the webbing can expand and contract freely with the movement of the user's body without loosening the webbing. In case of emergency braking, collision or sharp change of vehicle driving state, the sensitive element in the retractor will lock the reel to fix the webbing...
สปริงใช้กับที่เย็บผิวหนัง
สปริงใช้กับที่เย็บผิวหนัง
In the process of skin incision suture in surgery, chest surgery, abdominal surgery and skin grafting in the burn department, manual suture was generally used in the past, but now skin stapler is generally used. The appearance of skin stapler can be regarded as a reform of traditional suture methods and an important reform of modern suture technology, which has given surgeons a good help. In clinical medicine, skin stapler is also listed as one of the medical products worth promoting. Compared with traditional suture surgery, the stapler can be used at a very fast speed, which can greatly reduce the operation time, easy operation and reduce the labor intensity of the medical staff, because the medical staff themselves are a busy group. The stapling eye of the skin stapler is close and orderly, painless nail removal and beautiful appearance. There are few side effects and surgical complications, so the skin stapler is very popular in the market and medical...
สปริงกำลังทำให้สายวัดหดตัวได้อย่างอิสระ
สปริงกำลังทำให้สายวัดหดตัวได้อย่างอิสระ
Tape measure, I believe everyone is familiar with it. Tape measure is a common measuring tool in our daily life and work. After the tape measure is pulled out, it can be rolled up because there is a power spring in the tape measure. When pulling out to measure the length, it actually lengthens the length of the scale and spring. Once the measurement is completed, the spring in the tape measure will automatically shrink, and the tape will also shrink under the action of spring force, so the tape measure will roll up. The power spring is an elastic fitting in the tape measure. The end of the steel bar scale is connected to the front end of the spring, and the end of the spring is fixed in the middle of the tape measure. The tape measure mainly uses the energy storage characteristics of the spring, which can be said to be the conservation of mechanical energy .When you pull the tape...
Electric Fan Lifting Spring Product
 สปริงแรงคงที่
สปริงแรงคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงคงที่ (แรงคงที่) รีดด้วยแถบสแตนเลส แถบเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงมีรูปทรงโดยใช้อุปกรณ์สปริงสำหรับการผลิตเฉพาะ เมื่อแรงภายนอกยืดออก สปริงจะหมุนกลับโดยธรรมชาติและทำให้เกิดความยืดหยุ่น แต่มาถึงเรา เป้าหมายสามารถกลับไปยังจุดเริ่มต้นที่เรากำหนดไว้หลังจากถูกเลื่อน ข้อดี: ข้อดีของสปริงแรงคงที่เหนือสปริงลวดแบบเดิม: 1. ในพื้นที่การติดตั้งที่เล็กมาก เอาต์พุตที่ยืดหยุ่นได้สูงมาก 2. รักษาความยืดหยุ่นคงที่ในทุกจังหวะ 3. จังหวะก่อนสโตรกนั้นสั้น และต้องใช้จังหวะสั้นเท่านั้นเพื่อให้ได้ความยืดหยุ่นตามที่ต้องการ 4. ความยาวเดิมน้อยกว่าสปริงลวด และระยะชักไม่จำกัด ช่วงการผลิตของ Dingli Clockwork: ความหนา 0.05 ~ 0.85 มม. และความกว้าง 2.0 ~ 60 มม. หลักการของฉาก: สปริงแรงคงที่มีลักษณะของการรักษาแรงคงที่ในช่วงจังหวะยาว และสามารถบรรลุ...
 สปริงแปรงคาร์บอน
สปริงแปรงคาร์บอน
ลักษณะเฉพาะ: 1. เนื่องจากแรงคงที่โดยไม่คำนึงถึงความยาวของแปรงถ่านและตัวสับเปลี่ยน แรงดันจึงยังคงเท่าเดิม 2. สปริงแรงคงที่ช่วยลดการสูญเสียแปรงคาร์บอน ยืดอายุของแปรงคาร์บอน และลดการสูญเสียในปัจจุบัน ถึง 3. มอเตอร์ขนาดเล็กสามารถออกแบบให้ลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของมอเตอร์ได้ 4. สามารถเพิ่มความยาวของแปรงถ่านได้ ถึง 5. สามารถใช้เครื่องสับเปลี่ยนขนาดใหญ่ขึ้นได้ ถึง 6. ลดการเกิดประกายไฟและลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า สปริงแรงคงที่สำหรับแปรงถ่านแบบม้วนเดียว 1. ความกว้างแปรงคาร์บอน 2. ความสูงของแปรงถ่าน: ความกว้างของสปริงต้องเล็กกว่าความสูงของแปรงถ่าน 3. ความยาวของแปรงถ่านแบบถอดได้: ระยะชักสปริงต้องมากกว่าความยาวของแปรงถ่านแบบถอดแยกได้ แปรงถ่าน 4. แรงกดสัมผัสที่จำเป็นสำหรับแปรงถ่านและสับเปลี่ยน: แรงสปริงที่ต้องการ สปริงแรงคงที่สำหรับแปรงถ่านแบบม้วนคู่ 1. ความกว้างแปรงคาร์บอน 2. ความสูงของแปรงคาร์บอน: ความกว้างของสปริงจะต้องเป็น...
 สปริงแรงแปรผัน
สปริงแรงแปรผัน
ลักษณะเฉพาะ: ลักษณะของสปริงแรงแปรผันและสปริงบิดผันแปรจะคล้ายกันมากกับสปริงแรงคงที่และสปริงบิดคงที่ สปริงแบบแปรผันและสปริงบิดแบบแปรผันสามารถฝ่าอิทธิพลของกฎของฮุคที่มีต่อสปริงแบบเดิมได้ ดังนั้นระยะชักและแรงไม่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนอีกต่อไป แต่สามารถบรรลุผลรวมของแรงยืดหยุ่นและการกระจัดกระจาย เช่น ความลาดเอียงเชิงลบขั้นแรงคงที่ ซึ่งสามารถกระทำได้ทางกลไก สำหรับข้อกำหนดทางวิศวกรรม ให้ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างแรงยืดหยุ่นและระยะเคลื่อนตัวเพื่อออกแบบการเปลี่ยนแปลงโค้งยืดหยุ่นต่างๆ ในการใช้งานเฉพาะ มีสปริงแรงแปรผันที่แตกต่างกัน การออกแบบแอพพลิเคชั่นสปริงบิดผันแปร และวิธีแก้ไข ช่วงการผลิตของสปริงแบบปรับแรงได้และสปริงบิดแบบแปรผัน: ความหนา 0.05~0.85 มม. และความกว้าง 2.0 ~ 65 มม.
 สปริงเพาเวอร์
สปริงเพาเวอร์
ลักษณะเฉพาะ : สปริงไฟฟ้าขดเป็นแถบเหล็ก ต้องใช้กล่องสปริงเพื่อจำกัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ศูนย์กลางของสปริงเชื่อมต่อกับเพลา เมื่อใช้แรงภายนอกเพื่อทำให้เพลาและสปริงหมุนสัมพันธ์กัน สปริงจะพันบนเพลาและเก็บแรงบิดไว้ เมื่อแรงภายนอกหายไป สปริงจะสร้างแรงบิดบนเพลาหรือกล่องสปริง ข้อดี: สปริงเพาเวอร์แบ่งออกเป็นสปริงเพาเวอร์ธรรมชาติและสปริงเพาเวอร์แบบอัดแรงตามรูปร่างที่ผ่อนคลาย ในทางตรงกันข้าม สปริงกำลังแบบพรีฟอร์ซสามารถเก็บแรงบิดได้มากกว่า 25% ถึง 55% และให้การหมุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วงการผลิตผลิตภัณฑ์: ความหนา 0.05 ~ 0.85 มม. และความกว้าง 2.0 ~ 60 มม. หลักการของฉาก: หัวฉีดปากกาความแม่นยำสูงใช้สปริงกำลังพิเศษเพื่อให้ปริมาณยาที่มีขนาดเล็กและแม่นยำสูง ยาในปริมาณคงที่จะถูกฉีดเข้าสู่ร่างกายด้วยแรงสปริงคงที่...
 บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
ตั้งแต่แนวคิดผลิตภัณฑ์ การออกแบบไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น และช่วยลูกค้าปรับผลิตภัณฑ์ของตนให้เหมาะสมจากมุมมองระดับมืออาชีพของการใช้สปริง เร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเร่งเวลาออกสู่ตลาด ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของการออกแบบส่วนประกอบสปริง การผลิตจนถึงการประกอบขั้นสุดท้าย ลูกค้าเลือกข้อดีที่ Qianye จะได้รับ 1. ประหยัดเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. มอบโซลูชันที่หลากหลาย เลือกโซลูชันการเพิ่มประสิทธิภาพที่ต้องการ 3. สปริงที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของคุณมากที่สุด 4. ให้บริการคุณตลอดชีวิตและตอบสนองการสนับสนุนทางเทคนิคที่คุณมี
 สปริงแรงบิดคงที่
สปริงแรงบิดคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงบิดคงที่ (คงที่) (สปริง) ทำจากสแตนเลส แรงภายนอกจะหมุนสปริงหลักจากสภาวะธรรมชาติไปยังวงล้อเอาท์พุต (ที่เก็บพลังงาน) เมื่อดึงแรงภายนอกออก สปริงจะกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ ในเวลาเดียวกัน แรงบิดคงที่ (แรงยืดหยุ่นที่เก็บไว้) จะถูกสร้างขึ้น (ปล่อย) บนล้อเอาท์พุต ดังนั้นจึงเรียกว่าเครื่องกำเนิดแรงบิดคงที่ แถบ เป็นของ (วิธีการใช้งานในสปริงแรงคงที่) ข้อได้เปรียบ: ข้อดีของสปริงแรงบิดคงที่เมื่อเทียบกับสปริงกำลัง (เลื่อน): 1. แรงบิดจะไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากจำนวนรอบที่เพิ่มขึ้น ถึง 2 ไม่จำกัดจำนวนรอบที่มีอยู่ และการออกแบบของการหมุนหลายรอบส่วนใหญ่ใช้สปริงแรงบิดคงที่ ถึง 3 จำนวนการหมุนที่ไม่ถูกต้องมีขนาดเล็กสามารถเก็บพลังงานได้มากขึ้นและประสิทธิภาพสูงขึ้น ช่วงการผลิตสปริงแรงบิดคงที่: ความหนา 0.05~0.85 มม. และความกว้าง...
Electric Fan Lifting Spring News
 สปริงกำลังที่ใช้ในอุปกรณ์ป้องกันยกน้ำหนักของ barbell
สปริงกำลังที่ใช้ในอุปกรณ์ป้องกันยกน้ำหนักของ barbell

เวลา:2022-9-14

 Barbell is a kind of core training sports training equipment, which is also used in weight lifting. Barbell sports is a kind of weight training. Barbell training equipment can be used to improve muscle strength training, and barbell can also be used for core training to promote overall coordination. The barbell is heavier than other fitness equipment, which is also prone to accidents. The existing barbell lacks corresponding protective measures when used, which is easy to hurt users or damage the barbell. The above problems can be solved by the power spring. Add the barbell weight lifting protection device of the power spring. The utility model relates to the technical field of fitness equipment, including a base plate, and also includes: a placing table connected with the base plate; Barbell, butting with the placing table; One end of the protection mechanism is connected with the placing table, and the other end is connected with the barbell. The protection mechanism comprises an inductor, a linkage component and a clamping component; The holding mechanism is connected with the barbell. Athletes hold the barbell through the holding mechanism to exercise, and the barbell drives the linkage component to move. When the human body is released, the barbell drives the linkage component to move quickly under its own gravity. When the sensor senses that the linkage component moves faster, the sensor starts the operation of the clamping component, and the clamping component clamps the linkage component, hinders the movement of the linkage component, and then hinders the movement of the barbell, so as to protect the...
 สปริงใช้กับที่เย็บผิวหนัง
สปริงใช้กับที่เย็บผิวหนัง

เวลา:2022-9-14

In the process of skin incision suture in surgery, chest surgery, abdominal surgery and skin grafting in the burn department, manual suture was generally used in the past, but now skin stapler is generally used. The appearance of skin stapler can be regarded as a reform of traditional suture methods and an important reform of modern suture technology, which has given surgeons a good help. In clinical medicine, skin stapler is also listed as one of the medical products worth promoting. Compared with traditional suture surgery, the stapler can be used at a very fast speed, which can greatly reduce the operation time, easy operation and reduce the labor intensity of the medical staff, because the medical staff themselves are a busy group. The stapling eye of the skin stapler is close and orderly, painless nail removal and beautiful appearance. There are few side effects and surgical complications, so the skin stapler is very popular in the market and medical staff. The principle of skin suture device is actually very simple, it is a baffle plate and a push nail plate, nail box inside a spring. In fact, similar to stapler, each press is a suture, the molding nail out of the front gap, the rest of the nail box is pushed forward by the spring behind, you can continue the next suture, until the completion of the suture, completely loosen the handle, and then the stapler out of the skin. The spring inside the stapler is used with a constant force spring, so the constant force spring in line...
 คุณรู้หรือไม่ว่าเครื่องพายพร้อมสปริงกำลังแรงแค่ไหน?
คุณรู้หรือไม่ว่าเครื่องพายพร้อมสปริงกำลังแรงแค่ไหน?

เวลา:2022-9-14

Now many TV dramas will appear the figure of rowing machine, so do you know what rowing machine is? In fact, rowing machine is a low load aerobic exercise, which is now welcomed by more and more people because of its high exercise efficiency. It can not only do aerobic training, but also strengthen strength. Among large-scale fitness equipment, it belongs to a more comprehensive way of exercise, and its fault tolerance rate is relatively high and its load on the body is small. Whether you are a fitness novice or an old bird in the gym, Can find a suitable way of exercise through the rowing machine. Rowing machine is a kind of equipment simulating rowing, which plays a good role in strengthening the muscles of legs, waist, upper limbs, chest and back. Rowing is a smooth, interesting and self challenging fitness exercise. Every stroke, the upper limbs, lower limbs, waist, abdomen and back will complete a complete contraction and extension in the process, which can achieve the effect of a whole body muscle exercise. So do you know how the boating machine works ? Let ' s study the boating machine today ! The non touch power spring hinged at the outer end is used as the primary damping of the rowing device. The cross-section shape of the spring is rectangular (steel strip), and the outer end is hinged for easy installation. The hinge at the outer end does not bear torque. During operation, one end of the hinge is fixed and the other end is fixed on the mandrel....
 แอพลิเคชันของสปริงกำลังในตัวจับความแตกต่างของความเร็ว
แอพลิเคชันของสปริงกำลังในตัวจับความแตกต่างของความเร็ว

เวลา:2022-9-14

The speed difference anti-fall device can quickly brake and lock falling objects within a limited distance, which is suitable for cargo hoisting and protects the life safety of ground operators and the damage of the lifted workpiece. It is suitable for safety protection to prevent the workpiece from being lifted accidentally when the crane is hoisted. It can effectively protect the life safety of ground operators and the damage of the workpiece to be lifted. It is used in metallurgical automobile manufacturing, petrochemical industry, engineering construction, electricity, ships , communications, pharmaceuticals, bridges and other high-altitude workplaces.   So do you know how the speed difference crash arrester works?   When there is no solid structure above the operating point for fixing the safety rope, the working platform cannot be set up temporarily, and it is inconvenient to use the safety belt at the same time, the differential fall arrester can be used, which is also a supplement and improvement to the protection of high-altitude operations. . The speed difference anti-fall device is mainly composed of a suspension system and an anti-fall braking system. The suspension system is composed of hooks, nylon ropes and telescopic safety ropes. The anti-fall braking system is mainly composed of a shell, a ratchet, a power spring and a pawl.   The speed difference fall arrester uses the falling speed difference of the object to quickly brake and lock the falling object within the set distance. It is required to hang high and use low.   When in use, it only needs to tie the lifting rope to...
 การประยุกต์ใช้สปริงในการแสดงผล
การประยุกต์ใช้สปริงในการแสดงผล

เวลา:2022-9-14

The diversification of modern life, people in the pursuit of high quality life at the same time also constantly in innovation. Leisure, shopping traditional products only meet material needs, people began to pursue diversified products. Let me feel deeper, such as display lifting design, this design to work and life has brought a lot of convenience. The reason why the display can rise and fall is the internal use of constant force spring free lifting principle, designed to adjust the display height of the elevator. With the help of the spring tension, the height can be freely adjusted. Compared with the traditional manual adjustment, the spring is simpler to use and more convenient to operate. The constant force spring is made of stainless steel strip. The high-strength steel strip is shaped by a specific production spring equipment. When the external force straightens it, the hair will naturally roll back and generate elasticity. However, to achieve our goal, we can return to the starting point after displacement. The advantages of the Qianye constant force spring over the traditional wire spring are: 1. In a very small installation space, a very high elastic output can be achieved. 2. A constant spring force is maintained throughout all strokes. 3. The pre-force stroke is short, and only a short stroke is needed to achieve the required elastic force. 4. The original length is smaller than the wire spring, and the stroke is unlimited. In general company venues, a large amount of information and materials need to be processed in the meeting, and different people...
 เคล็ดลับ 7 ข้อในการเพิ่มอายุวงจรสปริงให้สูงสุด
เคล็ดลับ 7 ข้อในการเพิ่มอายุวงจรสปริงให้สูงสุด

เวลา:2022-9-15

Spring is a kind of mechanical part that uses elasticity to work. The parts made of elastic materials deform under the action of external force, and return to the original state after removing the external force. Also known as "spring". It is generally made of spring steel, and the types of springs are complex and diverse. The following tips to maximize the service life of the spring are also of great concern to you!     1. Lower Stress, The Better! In the early design stages of a spring, try designing with a larger wire diameter or a lower final load to allow more room for the spring to improve cycle life.     2. Shot Peening A shot peened spring can handle more stressful conditions than unpeened springs. This process can greatly improve performance and sustainability.     3. Keep Cool Spring relaxation or loss in spring load occurs faster in high temperature applications due to stress over time. Reducing operating temperatures can reduce the chances of spring relaxation.     4. Using The Right Material Material selection of a spring is key to good spring design. Consult with a Lee Spring Engineer to determine if upgrading to a higher tensile range or quality grade material can improve cycle life for a particular application.     5. Minimize Shock Loading Shock loading occurs when a load is applied with sufficient speed for the first coils of the spring to take up more of the load than what would be calculated for a static situation. The more times a spring...
 Different types of springs and their applications
Different types of springs and their applications

Time:2023-2-6

A spring is a very important mechanical component used in many products to affect motion, improve shock absorption, etc. In other words, rapid prototyping services such as 3D printing and CNC machining can create different types of springs that can be used to influence and manufacture products such as watches and mobile phones. Some of the most widely used products incorporate springs into their designs. This requires knowledge and selection, which requires an understanding of springs and their applications. Therefore, this article discusses springs, their advantages and disadvantages, as well as the different types of springs and their applications. Let's start with spring. A spring is a device that stores energy when a force (from a load) is applied and releases energy when the load is removed. Under normal conditions, regardless of the type of spring used in the product, the spring returns to its original shape when the load is removed. The use of springs in any product is based on Hooke's law. Hooke's Law simply states the relationship between the "force" applied to a spring and its elasticity. Simply put, Hooke's Law states that the force required to compress and stretch a spring is proportional to the displacement of the spring. Different types of springs and their applications Springs are made of different materials, shapes, functions, etc. and thus require a wide variety of applications. Spring is divided into three main classes, each of which has different subclasses. 1. Torsion spring The two ends of the torsion spring are connected to two different components. This separates the two...
 การใช้สปริงแรงคงที่ที่ประตูตู้เย็น
การใช้สปริงแรงคงที่ที่ประตูตู้เย็น

เวลา:2022-9-14

In order to make the refrigerator operate effectively, the door should be kept closed. Keep the door open for a short time when putting or taking out food. However, opening it for a long time will affect its cooling and endanger food safety. It will also lead to excess power consumption. Fortunately, the modern refrigerator door can be added with a constant force spring to automatically close after you open the refrigerator for use. Nowadays, this kind of design is relatively rare in the market. It is generally a magnetic refrigerator door, which explains why the magnet is attached to it.   We have seen that it is essential to keep the refrigerator door closed all the time. If the door remains open for a long time, it will counteract the internal temperature balance and affect the quality of the food stored in it.When this situation continues for a long time, the compressor cannot maintain a low internal temperature. This undermines its operational efficiency. In addition, the longer the door is opened, the hotter the inside of the refrigerator will become.   Because it is very important to keep the door closed, a constant force spring is added to the refrigerator door. If you open them, they will close automatically.A constant force spring is added, which pulls the door back and seals it tightly to the frame when the door is opened. Constant force springs are often the best spring type for this application and can be manipulated in a number of ways to ensure your design works. Constant force springs are characterized by a...