บ้าน > สปริงยกพัดลมไฟฟ้า
การประยุกต์ใช้สปริงแรงบิดคงที่ในวิทยุไร้สาย
การประยุกต์ใช้สปริงแรงบิดคงที่ในวิทยุไร้สาย
With the increasing attention of human beings to environmental issues in the process of social progress, green and low-carbon has become a popular new trend, and energy-saving and environmental protection technologies and products continue to emerge, which are affecting and changing our lives. Hand power generation is a green way of energy supply. The generator powered by the radio contains a constant torque spring motor. When tightening the spring, the spring is gradually wound onto the larger drum, and the mechanical energy obtained during winding is converted into potential energy and stored in the spring. When the spring is released, the stored energy passes through the gear transmission device and the rotating motor to generate output voltage, which is then adjusted by the zener diode to supply power to the radio in the form of a plug.   Constant torque spring motor is a prestressed spring material belt, which forms a coil and is stored on a small storage drum. Then fix the...
Qianye Precision ไร้สาย Blind Spring
Qianye Precision ไร้สาย Blind Spring
 Imagine, on the weekend of a busy work week, unloading from work, taking a hot bath, having a leisurely dinner, and when it's time to rest, draw the curtains to isolate the noisy world outside, and then, beautiful and beautiful Sleeping until you wake up naturally, this is not the most important thing for every office worker.   However, for families with children, curtains have increasingly become a new safety hazard, especially for families with roller shutters. The pull rope of the roller blind is usually closed at the bottom or the side. If it is not fixed, the rope will slide down to form a loop, which is easy to wrap around the neck of the child, causing the child to suffocate, and even lead to death in severe cases. It is reported that there are many cases of suffocation and death of children due to rope entanglement accidents every year, mostly children under the age of 4. The...
การประยุกต์ใช้สปริงพลังในวงล้อสุขภาพหน้าท้อง
การประยุกต์ใช้สปริงพลังในวงล้อสุขภาพหน้าท้อง
Abdominal health wheel is a small pusher that can exercise muscles, joints and reduce weight. The material is generally high-quality engineering plastic, with simple design, beautiful appearance, firmness and durability, and easy to use. It is used to exercise the fat of abdomen, waist, hip, arm and other parts of the body. Due to the simple site required for exercise, it is convenient for home use. The abdominal health wheel with power springs can make people easily complete the recovery movement under the retraction elastic force of the power springs when people use it for exercise and when the body is straightened. As we all know, the characteristic of the power springs are made of steel strip. In use, a spring box is required to limit its outer diameter. The center of the spring is connected with the shaft. When an external force is applied to make the shaft rotate relative to the spring, the spring will roll on the shaft center and store the torque....
สปริงแปรงมอเตอร์และการบำรุงรักษากังหันลม
สปริงแปรงมอเตอร์และการบำรุงรักษากังหันลม
Research shows that to get the greatest return from turbines, whether onshore or offshore, the bigger the turbine, the better. Wind turbines have proven to produce reliable and pollution-free energy, and as technology innovates, the cost of developing and manufacturing them will only become more affordable.  Motor Brush Materials and Wind Turbine Maintenance     Motor brushes are consumables, which means there is significant wear and tear over time and will need to be replaced. While proper wind turbine operation and maintenance requires moderate wear, excessive wear can create carbon dust in the slip ring cabinet, reducing internal isolation.      Also, a useful tip to keep in mind is that motor brushes that are evenly worn indicate good performance. Since reliability is critical in wind applications that generate electricity for industrial tasks and homes, businesses and schools, it is important to work closely with your engineers and parts manufacturers to determine the best motor brush materials. Two common options include:...
คุณรู้หรือไม่ว่าต้องใช้สปริงเพียงอันเดียวในการแก้ปัญหาการจอดจักรยาน?
คุณรู้หรือไม่ว่าต้องใช้สปริงเพียงอันเดียวในการแก้ปัญหาการจอดจักรยาน?
 Nowadays, the quality of life is getting higher and higher. Bicycle no longer exists as a means of transportation, but has become a fashionable fitness product. People who play with cars have a saying: if you want to keep your car, you don't need a car lock. Where do you put your car when you get home? Especially for people like me, who have two children and are very short of room, where to put the bike at home has become a headache.      In order to solve this problem, foreign designers have designed a parking rack, which can easily save you 40% of the use space in one step, and it is very labor-saving. The traditional hanging frame requires you to lift the car hard before you can put it on. As long as you push the hanging frame to the card slot, the hanging rack will rise automatically, and even the elderly can hang the car easily,...
สปริงไฟฟ้าที่ใช้ในเข็มขัดนิรภัยรถยนต์
สปริงไฟฟ้าที่ใช้ในเข็มขัดนิรภัยรถยนต์
Safety belt is equal to life belt. Everyone should see the painful accidents caused by not wearing safety belt. I believe everyone is familiar with the car safety belt. It is a safety device to avoid rushing out of the car during collision and causing death and injury. Automobile safety belt is recognized as the cheapest and most effective safety device, and it is also a necessary safety configuration. In a typical safety belt system, the safety belt is connected with a retractor. The core component of the retractor is the reel, which is connected with one end of the safety belt. Inside the retractor, with the help of the action of the power spring, the webbing can expand and contract freely with the movement of the user's body without loosening the webbing. In case of emergency braking, collision or sharp change of vehicle driving state, the sensitive element in the retractor will lock the reel to fix the webbing...
สปริงใช้กับที่เย็บผิวหนัง
สปริงใช้กับที่เย็บผิวหนัง
In the process of skin incision suture in surgery, chest surgery, abdominal surgery and skin grafting in the burn department, manual suture was generally used in the past, but now skin stapler is generally used. The appearance of skin stapler can be regarded as a reform of traditional suture methods and an important reform of modern suture technology, which has given surgeons a good help. In clinical medicine, skin stapler is also listed as one of the medical products worth promoting. Compared with traditional suture surgery, the stapler can be used at a very fast speed, which can greatly reduce the operation time, easy operation and reduce the labor intensity of the medical staff, because the medical staff themselves are a busy group. The stapling eye of the skin stapler is close and orderly, painless nail removal and beautiful appearance. There are few side effects and surgical complications, so the skin stapler is very popular in the market and medical...
สปริงกำลังทำให้สายวัดหดตัวได้อย่างอิสระ
สปริงกำลังทำให้สายวัดหดตัวได้อย่างอิสระ
Tape measure, I believe everyone is familiar with it. Tape measure is a common measuring tool in our daily life and work. After the tape measure is pulled out, it can be rolled up because there is a power spring in the tape measure. When pulling out to measure the length, it actually lengthens the length of the scale and spring. Once the measurement is completed, the spring in the tape measure will automatically shrink, and the tape will also shrink under the action of spring force, so the tape measure will roll up. The power spring is an elastic fitting in the tape measure. The end of the steel bar scale is connected to the front end of the spring, and the end of the spring is fixed in the middle of the tape measure. The tape measure mainly uses the energy storage characteristics of the spring, which can be said to be the conservation of mechanical energy .When you pull the tape...
Electric Fan Lifting Spring Product
 สปริงแรงแปรผัน
สปริงแรงแปรผัน
ลักษณะเฉพาะ: ลักษณะของสปริงแรงแปรผันและสปริงบิดผันแปรจะคล้ายกันมากกับสปริงแรงคงที่และสปริงบิดคงที่ สปริงแบบแปรผันและสปริงบิดแบบแปรผันสามารถฝ่าอิทธิพลของกฎของฮุคที่มีต่อสปริงแบบเดิมได้ ดังนั้นระยะชักและแรงไม่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนอีกต่อไป แต่สามารถบรรลุผลรวมของแรงยืดหยุ่นและการกระจัดกระจาย เช่น ความลาดเอียงเชิงลบขั้นแรงคงที่ ซึ่งสามารถกระทำได้ทางกลไก สำหรับข้อกำหนดทางวิศวกรรม ให้ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างแรงยืดหยุ่นและระยะเคลื่อนตัวเพื่อออกแบบการเปลี่ยนแปลงโค้งยืดหยุ่นต่างๆ ในการใช้งานเฉพาะ มีสปริงแรงแปรผันที่แตกต่างกัน การออกแบบแอพพลิเคชั่นสปริงบิดผันแปร และวิธีแก้ไข ช่วงการผลิตของสปริงแบบปรับแรงได้และสปริงบิดแบบแปรผัน: ความหนา 0.05~0.85 มม. และความกว้าง 2.0 ~ 65 มม.
 บริการประกอบและติดตั้ง
บริการประกอบและติดตั้ง
บริษัท Qianye ไม่เพียงแต่ให้การผลิตสปริงที่มีความแม่นยำเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่การออกแบบโครงสร้างและการแก้ปัญหาการทำงานของระบบสปริงทั้งหมด และสามารถจัดหาชุดการผลิตและการประกอบระบบที่สมบูรณ์
 สปริงแรงคงที่
สปริงแรงคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงคงที่ (แรงคงที่) รีดด้วยแถบสแตนเลส แถบเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงมีรูปทรงโดยใช้อุปกรณ์สปริงสำหรับการผลิตเฉพาะ เมื่อแรงภายนอกยืดออก สปริงจะหมุนกลับโดยธรรมชาติและทำให้เกิดความยืดหยุ่น แต่มาถึงเรา เป้าหมายสามารถกลับไปยังจุดเริ่มต้นที่เรากำหนดไว้หลังจากถูกเลื่อน ข้อดี: ข้อดีของสปริงแรงคงที่เหนือสปริงลวดแบบเดิม: 1. ในพื้นที่การติดตั้งที่เล็กมาก เอาต์พุตที่ยืดหยุ่นได้สูงมาก 2. รักษาความยืดหยุ่นคงที่ในทุกจังหวะ 3. จังหวะก่อนสโตรกนั้นสั้น และต้องใช้จังหวะสั้นเท่านั้นเพื่อให้ได้ความยืดหยุ่นตามที่ต้องการ 4. ความยาวเดิมน้อยกว่าสปริงลวด และระยะชักไม่จำกัด ช่วงการผลิตของ Dingli Clockwork: ความหนา 0.05 ~ 0.85 มม. และความกว้าง 2.0 ~ 60 มม. หลักการของฉาก: สปริงแรงคงที่มีลักษณะของการรักษาแรงคงที่ในช่วงจังหวะยาว และสามารถบรรลุ...
 สปริงแรงบิดคงที่
สปริงแรงบิดคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงบิดคงที่ (คงที่) (สปริง) ทำจากสแตนเลส แรงภายนอกจะหมุนสปริงหลักจากสภาวะธรรมชาติไปยังวงล้อเอาท์พุต (ที่เก็บพลังงาน) เมื่อดึงแรงภายนอกออก สปริงจะกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ ในเวลาเดียวกัน แรงบิดคงที่ (แรงยืดหยุ่นที่เก็บไว้) จะถูกสร้างขึ้น (ปล่อย) บนล้อเอาท์พุต ดังนั้นจึงเรียกว่าเครื่องกำเนิดแรงบิดคงที่ แถบ เป็นของ (วิธีการใช้งานในสปริงแรงคงที่) ข้อได้เปรียบ: ข้อดีของสปริงแรงบิดคงที่เมื่อเทียบกับสปริงกำลัง (เลื่อน): 1. แรงบิดจะไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากจำนวนรอบที่เพิ่มขึ้น ถึง 2 ไม่จำกัดจำนวนรอบที่มีอยู่ และการออกแบบของการหมุนหลายรอบส่วนใหญ่ใช้สปริงแรงบิดคงที่ ถึง 3 จำนวนการหมุนที่ไม่ถูกต้องมีขนาดเล็กสามารถเก็บพลังงานได้มากขึ้นและประสิทธิภาพสูงขึ้น ช่วงการผลิตสปริงแรงบิดคงที่: ความหนา 0.05~0.85 มม. และความกว้าง...
 สปริงเพาเวอร์
สปริงเพาเวอร์
ลักษณะเฉพาะ : สปริงไฟฟ้าขดเป็นแถบเหล็ก ต้องใช้กล่องสปริงเพื่อจำกัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ศูนย์กลางของสปริงเชื่อมต่อกับเพลา เมื่อใช้แรงภายนอกเพื่อทำให้เพลาและสปริงหมุนสัมพันธ์กัน สปริงจะพันบนเพลาและเก็บแรงบิดไว้ เมื่อแรงภายนอกหายไป สปริงจะสร้างแรงบิดบนเพลาหรือกล่องสปริง ข้อดี: สปริงเพาเวอร์แบ่งออกเป็นสปริงเพาเวอร์ธรรมชาติและสปริงเพาเวอร์แบบอัดแรงตามรูปร่างที่ผ่อนคลาย ในทางตรงกันข้าม สปริงกำลังแบบพรีฟอร์ซสามารถเก็บแรงบิดได้มากกว่า 25% ถึง 55% และให้การหมุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วงการผลิตผลิตภัณฑ์: ความหนา 0.05 ~ 0.85 มม. และความกว้าง 2.0 ~ 60 มม. หลักการของฉาก: หัวฉีดปากกาความแม่นยำสูงใช้สปริงกำลังพิเศษเพื่อให้ปริมาณยาที่มีขนาดเล็กและแม่นยำสูง ยาในปริมาณคงที่จะถูกฉีดเข้าสู่ร่างกายด้วยแรงสปริงคงที่...
 สปริงแปรงคาร์บอน
สปริงแปรงคาร์บอน
ลักษณะเฉพาะ: 1. เนื่องจากแรงคงที่โดยไม่คำนึงถึงความยาวของแปรงถ่านและตัวสับเปลี่ยน แรงดันจึงยังคงเท่าเดิม 2. สปริงแรงคงที่ช่วยลดการสูญเสียแปรงคาร์บอน ยืดอายุของแปรงคาร์บอน และลดการสูญเสียในปัจจุบัน ถึง 3. มอเตอร์ขนาดเล็กสามารถออกแบบให้ลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของมอเตอร์ได้ 4. สามารถเพิ่มความยาวของแปรงถ่านได้ ถึง 5. สามารถใช้เครื่องสับเปลี่ยนขนาดใหญ่ขึ้นได้ ถึง 6. ลดการเกิดประกายไฟและลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า สปริงแรงคงที่สำหรับแปรงถ่านแบบม้วนเดียว 1. ความกว้างแปรงคาร์บอน 2. ความสูงของแปรงถ่าน: ความกว้างของสปริงต้องเล็กกว่าความสูงของแปรงถ่าน 3. ความยาวของแปรงถ่านแบบถอดได้: ระยะชักสปริงต้องมากกว่าความยาวของแปรงถ่านแบบถอดแยกได้ แปรงถ่าน 4. แรงกดสัมผัสที่จำเป็นสำหรับแปรงถ่านและสับเปลี่ยน: แรงสปริงที่ต้องการ สปริงแรงคงที่สำหรับแปรงถ่านแบบม้วนคู่ 1. ความกว้างแปรงคาร์บอน 2. ความสูงของแปรงคาร์บอน: ความกว้างของสปริงจะต้องเป็น...
Electric Fan Lifting Spring News
 คุณเข้าใจสปริงแรงแปรผันจริง ๆ หรือไม่?
คุณเข้าใจสปริงแรงแปรผันจริง ๆ หรือไม่?

เวลา:2022-9-15

The variable force springs can break through the traditional spring affected by Hooke ' s law, so that the stroke and force are no longer proportional to increase, but can achieve a variety of elastic displacement combinations such as negative slope stepped fixed force. According to the needs of mechanical engineering, the relationship between elastic force and displacement stroke can be used to design various elastic curve changes in specific occasions, which is the output force value can be arbitrarily desired.     The variable force springs can be customized for various elastic curve changes according to specific occasions, such as department store shelves propulsion device, pen-type drug syringe ( insulin ) and cordless curtain.      What are the reasons for using variable force springs in these applications ? What are they trying to achieve ?     In the point of purchase display, variable force springs are commonly used in trays that push product forward in a controlled manner. Variable force spring corporated into pusher trays aid in front-facing the product, allowing shelves to look stocked at all times. These trays allow for a more organized store inventory, as well as assist in keeping track of inventory needs. Variable Force springs are designed around the weight of the products they are pushing. This means that they are always designed in a way where the product never gets slammed or compromised while being selected. These springs allow for most any product to be pushed consistently, regardless of the weight.  Allow for the product to be shopped hassle–free by the customer. Products include cosmetics, health/medicines, beverage, food and much...
 สุนัขวอล์คเกอร์จาก Qianye Precision
สุนัขวอล์คเกอร์จาก Qianye Precision

เวลา:2022-9-14

As everyone who knows our company knows, our company also has another product, that is, dog walker! The power spring is the core and main component of the dog walker. The power spring is made of 301 stainless steel with high precision and high hardness. Its thickness tolerance is controlled in the range of 0.01mm and its hardness is hv580 degrees. The service life of the dog walker can be extended to 30000 to 100000 times. When this power spring is applied to the dog walker, the quality of the dog walker has been greatly improved. When walking the dog, we need to pay attention to bring the dog's little partner - the dog walker, and then the obedient dog should also bring the dog walker. Don't expect the bridge section of the dog looking for the master in the movie to happen. Before using this kind of traction rope, I always used a fixed 1.5m long rope. Usually I use the traction rope to prevent dogs from running around and attacking pedestrians. But there was once a time when walking a dog. Now many shared bicycles and electric vehicles often shuttle back and forth at a fast speed when walking around the corner. An electric motorcycle brushed past the dog. Fortunately, after the rope was shortened, it was able to effectively protect the dog and prevent accidents. However, many friends would say that it would be good to buy a shorter rope? But in fact, many times we need to give dogs enough range of activities, so this time can reflect...
 สปริงแรงคงที่รับผิดชอบในการตอกตะปูในปืนตอกตะปู
สปริงแรงคงที่รับผิดชอบในการตอกตะปูในปืนตอกตะปู

เวลา:2022-9-14

At present, the nail gun is frequently used in the construction industry or wood industry. The nail gun is a commonly used hand-held tool with a wide variety of types. According to the power source nail gun can be divided into pneumatic and electric two categories. When users are working, they often need to change different tools in their hands. Therefore, in order to facilitate the work, a hook is set up in the nail gun, so that users can hang the nail gun in the waist at work. When using the nail gun, you should pay attention not to face people, because the power of this product is still relatively strong and the risk is relatively high. If you are not careful, you will hurt others, and the consequences are still serious. You should also take protective measures when using it yourself. The driving device of the nail gun uses a constant force spring, because the constant force spring has the characteristic of maintaining constant force in a long stroke. In a very small device space, it can achieve a very high elastic output, which is suitable for the nail gun. It is often seen that the nail gun on the market has such a problem. The nail gun can't hit the nail because the constant force spring pushing the nail has no tension, so it can't hit the nail naturally. Therefore, in the selection of constant force spring, we should choose the spring manufacturer with qualified quality. The mechanical equipment and production process used by each spring manufacturer are different. Different equipment and production...
 ขั้นตอนการออกแบบสปริงแรงบิดคงที่
ขั้นตอนการออกแบบสปริงแรงบิดคงที่

เวลา:2022-9-15

Constant torque spring is a constant force spring with special force moving between two spools. The spring is stored on the storage spool and wound reversely on the output spool. When released, torque is obtained from the output spool when the spring returns to its natural curvature on the storage spool. The spring does not need to be connected to the storage spool. The spring can be installed in a cavity without storing the spool at all. However, friction will then be introduced and torque requirements will change. The torque generated by the constant torque spring will increase slightly after several revolutions. Constant torque, even negative torque, is also possible. Negative gradients of up to 50% can be achieved in some applications. As for the design of constant torque spring, when considering the use of constant torque spring, it is strongly recommended that you talk with Qianye engineers and study various design parameters. Some initial design calculations can be carried out according to the following eight steps. 1. Select materials Most of the springs we produce are made of type 301 stainless steel. This material is readily available and predictable. Thousands of industry engineers can assist in selecting standard sizes to speed up the process. We also use high carbon steel, Inconel and Elgiloy in various designs as needed. 2. Life expectancy This is one of the most important considerations because the life of constant torque springs is very predictable. Practical is important because it is estimated that high life cycle requirements may lead to larger and more expensive designs. Of...
 การประยุกต์ใช้สปริงในการแสดงผล
การประยุกต์ใช้สปริงในการแสดงผล

เวลา:2022-9-14

The diversification of modern life, people in the pursuit of high quality life at the same time also constantly in innovation. Leisure, shopping traditional products only meet material needs, people began to pursue diversified products. Let me feel deeper, such as display lifting design, this design to work and life has brought a lot of convenience. The reason why the display can rise and fall is the internal use of constant force spring free lifting principle, designed to adjust the display height of the elevator. With the help of the spring tension, the height can be freely adjusted. Compared with the traditional manual adjustment, the spring is simpler to use and more convenient to operate. The constant force spring is made of stainless steel strip. The high-strength steel strip is shaped by a specific production spring equipment. When the external force straightens it, the hair will naturally roll back and generate elasticity. However, to achieve our goal, we can return to the starting point after displacement. The advantages of the Qianye constant force spring over the traditional wire spring are: 1. In a very small installation space, a very high elastic output can be achieved. 2. A constant spring force is maintained throughout all strokes. 3. The pre-force stroke is short, and only a short stroke is needed to achieve the required elastic force. 4. The original length is smaller than the wire spring, and the stroke is unlimited. In general company venues, a large amount of information and materials need to be processed in the meeting, and different people...
 สปริงเพาเวอร์แบบดั้งเดิมและสปริงแบบพรีโหลด
สปริงเพาเวอร์แบบดั้งเดิมและสปริงแบบพรีโหลด

เวลา:2022-9-3

Traditional power springs and preloaded power springs are fabricated from spring steel bars to provide torque. Spring steel is a low alloy, medium carbon steel or high carbon steel with a very high yield strength. Objects made of spring steel can return to their original shape despite significant bending or twisting. Power springs use flat (unstressed) steel windings, while pre-stressed power springs use pre-stressed steel to produce a larger range of usable torque than conventional power springs.          During the manufacturing process, the spring is wound into the retaining ring or the customer's housing (the retaining ring is pictured below). When ready for final installation, carefully install the spring into its housing with the outer end attached to the outer edge and the inner end attached to the mandrel (see photo below). During operation, the housing or mandrel will be fixed while the other component is free to rotate. Depending on the requirements of your specific design, it may be beneficial to use a fixed mandrel/free box or free box/fixed mandrel arrangement.        These springs are typically used to retract the cord or cable of the spool. You might see it in lawn mowers, retractable lanyards, or dog leashes. This is also the type of spring used to drive many mechanical clocks and timers, which is why they are sometimes called "clock springs". The load provided by the spring increases with the cross-sectional area of ​​the material. The number of turns the spring can provide depends on the space available between the mandrel and the...
 การใช้สปริงแรงคงที่ในหน้าต่างยก
การใช้สปริงแรงคงที่ในหน้าต่างยก

เวลา:2022-9-14

หน้าต่างการยกแตกต่างจากการเปิดภายในแบบดั้งเดิม การเปิดภายนอก และโหมดการดึงแบบธรรมดา แต่ใช้โหมดการเปิดของการยกขึ้นและลง เนื่องจากเป็นที่นิยมส่วนใหญ่ในอเมริกาเหนือ จึงเรียกอีกอย่างว่าหน้าต่างยกแบบอเมริกัน เป็นหนึ่งในสองประเภทประตูและหน้าต่างที่สำคัญในโลก หน้าต่างยกกระชับกว่าหน้าต่างยกซ้ายและขวา ซึ่งกำหนดโดยโครงสร้างของหน้าต่าง หน้าต่างยกแบบดั้งเดิมเป็นโครงสร้างโครงบานเลื่อน กล่าวคือ เมื่อบานเลื่อนหน้าต่างถูกเปิดไปทางซ้ายและขวา จะรับรู้ได้โดยการเลื่อนลูกรอกล่างบนรางเลื่อนของกรอบหน้าต่าง อย่างไรก็ตาม มีช่องว่างระหว่างรอกและรางสไลด์ และต้องคำนึงถึงความเรียบของช่องเปิด ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพการปิดผนึกลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หน้าต่างยกเป็นโครงบานเลื่อนหุ้มโครง สายสะพายพันอยู่ในกรอบหน้าต่างและวิ่งในแนวตั้งขึ้นและลง ขอบบานยึดแน่นโดยรอบโดยใช้ซีลซิลิโคนคุณภาพสูงหลายอัน และประสิทธิภาพการซีลนั้นดีกว่าหน้าต่างยกด้านซ้ายและด้านขวาอย่างมีนัยสำคัญ รองจากหน้าต่างแบบตายตัวและแบบบานเปิด ข้อดีของประตูและหน้าต่างบานเลื่อนคือ 1. ลักษณะเฉพาะของการระบายอากาศขนาดใหญ่ หน้าต่างยกสามารถเปิดได้ 2/1 และอากาศที่เข้าสู่ห้องสามารถหมุนเวียนได้ หน้าต่างยกและบานหน้าต่างแบบยกสไตล์ยุโรปโดยทั่วไปไม่สามารถเปิดได้เกินครึ่งของพื้นที่ ประการที่สองอาจแตกต่างกัน ...
 สปริงแรงในการออกแบบผ้าคลุมรถ
สปริงแรงในการออกแบบผ้าคลุมรถ

เวลา:2022-9-14

Car covers are commonly used automotive protective articles, but the folding and storage of car covers is a troublesome thing. In order to solve this problem, invention lovers have done a lot of useful exploration and put forward many solutions. One kind of scheme is to use power to drive the reel to directly roll up the car cover cloth. Using the reel to directly roll up the car cover cloth can achieve the purpose of rapid retraction of the car cover, but there are the following problems in actual use: first, the winding and friction of the reel when directly rolling up the car cover cloth wear the car cover cloth greatly; second, in order to adapt to the width of the car cover cloth, the width of the car cover retracting device must be close to the width of the car cover cloth. If it is too narrow, it will increase the winding of the car cover cloth, so the shape of the car cover retracting device is larger, It reduces the convenience of use: Third, it may not be able to completely stow the hood cloth. Only one power spring is needed to solve the above series of problems. The power spring designed by Qianye precision can be applied to the car cover. The power spring retracts the car cover to realize the rapid retraction of the car cover. At the same time, it solves the problems of large wear, large device shape and high operation intensity caused by the direct retraction of the car cover cloth by the reel, as well as the problem...