บ้าน > บล็อก > ข้อมูลอุตสาหกรรม > ฤดูใบไม้ผลิในตัวจับเวลา

ฤดูใบไม้ผลิในตัวจับเวลา

แหล่งที่มา:เฉียนเย่ พรีซิชั่น เวลา:2022-9-14

Timer is a precise timing device, which uses mechanical clock to drive the switch. Its time positioning is very accurate, and it can achieve such effect. Spring plays a great role in it. The emergence of timers has brought great changes to our lives. At first, we used the hourglass to determine the time. In modern life, timers have been widely used, enabling people to control time more easily, and even have been applied in military aspects such as time bombs and time detonators.

The timer mainly includes three parts. The first part is the power component, spring one-way mechanism, can only tighten, not loose. Tightening the spring provides power for the whole system. The second part is the release component. By a series of gear speed, the number of rotation cycles increases when the spring is relaxed. At the end of the gear system, there are grab wheels, grab claws and swimming wires to ensure that the gear system rotates at a constant speed driven by the spring. There is a device on the swimmer to adjust the length of the swimmer to adjust the swing frequency of the grab claw to ensure that the gear rotates at the set speed, and the tightened spring won ‘t be loosened at once, nor is it affected by the spring tightness resulting in changes in speed. The third part is timing trigger device, so that a gear in the gear group turns to a certain angle to send a mechanical signal, control interruption.

When the timer is screwed to a certain scale, two things are actually done. One is to tighten the spring and provide power to make the timer start working. The other is to set the trigger position of the trigger mechanism. Then the whole structure under the control of the grab wheel, slowly release the spring power, all levels of gear began to rotate at a constant speed, until the trigger mechanism action.

At present, the thickness of many springs on the market is the same. When the spring is rolled or loosened, the force of the spring on the gear will be different. The travel time accuracy of the timer is affected by the output force of the spring. The whole spring with the same thickness will affect the speed of the gear rotation, resulting in a decrease in the travel time accuracy of the timer. Qianye is a manufacturer with mature technology. It can produce suitable springs according to the products, and is good at manufacturing spring products for various purposes. In the early stage of product introduction and development, it can assist in product design, development and proofing according to the needs of customers, so that your products can find the best solution to meet your application needs.

We sincerely welcome new and old customers and friends from all walks of life to visit the company to guide, negotiate business cooperation, Qianye Precision will sincerely serve you !

ข่าวล่าสุด

 Exploring the Potential of Coil Spring Energy Storage
Exploring the Potential of Coil Spring Energy Storage

Time:2023-8-13

Energy storage is a crucial aspect of modern-day life. As our reliance on renewable energy sources grows, the need for efficient energy storage solutions becomes ever more pressing. One promising technology being explored for this purpose is coil spring energy storage. This article aims to delve into the potential of this technology and its possible applications. Coil spring energy storage,...

 High Cycle Garage Door Springs: Lasting Durability for Your Garage Door
High Cycle Garage Door Springs: Lasting Durability for Your Garage Door

Time:2023-8-9

Introduction: Garage doors play a crucial role in ensuring the security and functionality of our homes. One essential component of a garage door is the springs, which enable smooth and effortless opening and closing. High cycle garage door springs, known for their lasting durability, have become increasingly popular among homeowners. In this article, we will explore the benefits of high...

 Cheap wholesale Constant Force Torsion Spring: The Secret Behind Smooth and Continuous Motion
Cheap wholesale Constant Force Torsion Spring: The Secret Behind Smooth and Continuous Motion

Time:2023-7-15

Torsion springs play a crucial role in many mechanical systems, providing the necessary force for rotational motion. Among the various types of torsion springs, the constant force torsion spring stands out for its ability to deliver smooth and continuous motion. In this article, we will delve into the mechanics and applications of the constant force torsion spring, revealing the secret...

 Electric Fan Lifting Spring: A Must-Have Accessory for Your Fan!
Electric Fan Lifting Spring: A Must-Have Accessory for Your Fan!

Time:2023-5-8

Electric fans have become an indispensable part of our lives, especially during hot summers. They are used in homes, offices, hospitals, and other places to provide cool air and comfort. However, there is one common problem that people face with electric fans – they are often too low and do not provide air at the desired height. This is where...

 Spiral Wound Torsion Spring: A Practical Guide
Spiral Wound Torsion Spring: A Practical Guide

Time:2023-11-8

Introduction: In the world of mechanical engineering, springs play a crucial role in various applications. One such type of spring is the spiral wound torsion spring. Designed to provide torsional or twisting force, these springs have found extensive use in a wide range of industries. This article aims to provide a practical guide to understanding and utilizing spiral wound torsion...

 High Cycle Garage Door Springs: The Key to Long-lasting Performance
High Cycle Garage Door Springs: The Key to Long-lasting Performance

Time:2023-12-6

When it comes to garage door operation, the role of springs cannot be underestimated. Garage door springs are responsible for counterbalancing the weight of the door, making it easier to open and close. However, not all springs are created equal. High cycle garage door springs are specifically designed to withstand repeated use and provide long-lasting performance. High cycle garage door...

Product
 สปริงแรงแปรผัน
สปริงแรงแปรผัน
ลักษณะเฉพาะ: ลักษณะของสปริงแรงแปรผันและสปริงบิดผันแปรจะคล้ายกันมากกับสปริงแรงคงที่และสปริงบิดคงที่ สปริงแรงแปรผันและสปริงบิดแปรผันสามารถ...
 บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
ตั้งแต่แนวคิดผลิตภัณฑ์ การออกแบบไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น และช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของตนจากมุมมองระดับมืออาชีพของการใช้สปริง เร่งความเร็ว...
 สปริงแรงคงที่
สปริงแรงคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงคงที่ (แรงคงที่) รีดด้วยแถบสแตนเลส แถบเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงมีรูปทรงโดยใช้อุปกรณ์สปริงสำหรับการผลิตเฉพาะ เมื่อแรงภายนอกยืดให้ตรง ...
 สปริงเพาเวอร์
สปริงเพาเวอร์
ลักษณะเฉพาะ : สปริงไฟฟ้าขดเป็นแถบเหล็ก ต้องใช้กล่องสปริงเพื่อจำกัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ศูนย์กลางของสปริงเชื่อมต่อกับเพลา เมื่อไร...
 สปริงแปรงคาร์บอน
สปริงแปรงคาร์บอน
ลักษณะเฉพาะ: 1. เนื่องจากแรงคงที่โดยไม่คำนึงถึงความยาวของแปรงถ่านและตัวสับเปลี่ยน แรงดันจึงยังคงเท่าเดิม 2.สปริงแรงคงที่ช่วยลดแปรงถ่าน...
 สปริงแรงบิดคงที่
สปริงแรงบิดคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงบิดคงที่ (คงที่) (สปริง) ทำจากสแตนเลส แรงภายนอกจะหมุนสปริงหลักจากสภาวะธรรมชาติไปยังวงล้อเอาท์พุต (ที่เก็บพลังงาน) เมื่อ...