บ้าน > บล็อก > ปัญหาที่พบบ่อย > Why choose to use high cycle torsion springs

Why choose to use high cycle torsion springs

แหล่งที่มา:เฉียนเย่ พรีซิชั่น เวลา:2022-12-16

Garage doors use high cycle torsion springs for lifetime use It is important to ensure that the garage doors are in proper working order. Improving the cycle life of garage door torsion springs is an effective way to ensure a longer garage door life. A standard torsion spring has a service life of approximately 10,000 cycles, which equates to approximately 7 years of daily use. Increasing the cycle life of your torsion spring will not only reduce the chance of damage or damage, it will also prevent you from having to replace it sooner than expected.

Correct Garage Door Torsion Spring Specifications for Protecting Doors

Replacing the torsion spring with the proper size, too big or too small, will balance the door and make it secure again. The door lifts effortlessly and stays securely in place. A garage door opener may also need to be replaced if it is damaged by an oversized or undersized spring.

How do I know what size torsion spring I need?

This is a question we often hear from our clients, and fortunately, the answer is easy to find. You can use the correct existing spring to size your torsion spring in four easy steps:
Find out if the wind from the spring is blowing to the left or to the right. If you spin counterclockwise, you spin left, and if you spin clockwise, you spin right.

Measure 10 or 20 coils and find the correct length that corresponds to the number on the chart.

Measure the inside diameter of the spring.

Measure the overall length of the spring.

Using this method, you can determine the correct torsion spring size and order a replacement. When you order torsion springs, have all three measurements and wind directions ready.

 

 

How does length affect torsion springs?

The force of the torsion spring is measured using half the length of the leg – the longer the force acting on the leg, the less force the torsion spring will transmit.

Another thing to consider is that if your garage or overhead door is currently using extension springs, we can help you convert the extension springs to torsion springs. If you have any needs, please feel free to contact us.

ข่าวล่าสุด

 Unveiling the Strength of Stainless Steel: The Constant Force of a Spring
Unveiling the Strength of Stainless Steel: The Constant Force of a Spring

Time:2023-12-20

Stainless steel, a remarkable material known for its corrosion resistance and durability, has found its way into numerous applications across various industries. From architecture to automotive, this alloy has earned a reputation for its strength and reliability. One of the key components that showcases the exceptional properties of stainless steel is the spring. Springs play an essential role in countless...

 China Spiral Torsion Spring Mechanism: Unveiling the Power of Twisted Springs
China Spiral Torsion Spring Mechanism: Unveiling the Power of Twisted Springs

Time:2023-8-13

Introduction: In the world of engineering and design, springs play a crucial role in various applications, providing mechanical support, energy storage, and controlled movement. Among the many types of springs, the spiral torsion spring mechanism stands out for its unique construction and exceptional capabilities. This article aims to explore the power and potential of twisted springs, shedding light on their...

 High quality Constant Force Torsion Spring wholesale: A Dynamic Solution for Power Transmission
High quality Constant Force Torsion Spring wholesale: A Dynamic Solution for Power Transmission

Time:2023-7-16

Introduction Power transmission is a critical aspect of many industrial applications, ranging from machinery to vehicles. Efficient and reliable power transmission systems are essential for the smooth operation of these applications. One innovative solution that has gained significant attention is the constant force torsion spring. This article aims to explore the concept of a constant force torsion spring and its...

 Understanding Variable Force Springs for Industrial Applications
Understanding Variable Force Springs for Industrial Applications

Time:2023-4-24

Variable force springs are widely used in various industrial applications such as aerospace, automotive, medical equipment, and many more. These springs are designed to provide varying force output over its travel range. They are also known as constant force springs or clock springs. In this article, we will discuss the working principle, advantages, and applications of variable force springs. Working...

 Elevating Industries with High Precision Springs: A Key to Performance and Reliability
Elevating Industries with High Precision Springs: A Key to Performance and Reliability

Time:2023-8-18

Springs are an essential component in various industries, including automotive, aerospace, manufacturing, and electronics. They play a vital role in ensuring optimal performance, reliability, and safety of diverse machinery and equipment. As technological advancements continue to push the boundaries of innovation, the demand for high precision springs has grown significantly. These specialized springs offer enhanced performance, improved efficiency, and increased...

 Carbon Brush Holder Springs: Essential Components for Efficient Electrical Equipment
Carbon Brush Holder Springs: Essential Components for Efficient Electrical Equipment

Time:2023-12-10

In the world of electrical engineering, carbon brush holder springs play a crucial role in ensuring the efficiency and performance of various electrical equipment. These springs are essential components that facilitate the proper functioning of devices such as motors, generators, and alternators. This article aims to shed light on the significance of carbon brush holder springs in electrical equipment and...

Product
 บริการประกอบและติดตั้ง
บริการประกอบและติดตั้ง
บริษัท Qianye ไม่เพียงแต่ให้การผลิตสปริงที่มีความแม่นยำเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่การออกแบบโครงสร้างและการแก้ปัญหาการทำงานของระบบสปริงทั้งหมด และสามารถให้บริการที่สมบูรณ์...
 สปริงแปรงคาร์บอน
สปริงแปรงคาร์บอน
ลักษณะเฉพาะ: 1. เนื่องจากแรงคงที่โดยไม่คำนึงถึงความยาวของแปรงถ่านและตัวสับเปลี่ยน แรงดันจึงยังคงเท่าเดิม 2.สปริงแรงคงที่ช่วยลดแปรงถ่าน...
 สปริงแรงแปรผัน
สปริงแรงแปรผัน
ลักษณะเฉพาะ: ลักษณะของสปริงแรงแปรผันและสปริงบิดผันแปรจะคล้ายกันมากกับสปริงแรงคงที่และสปริงบิดคงที่ สปริงแรงแปรผันและสปริงบิดแปรผันสามารถ...
 สปริงเพาเวอร์
สปริงเพาเวอร์
ลักษณะเฉพาะ : สปริงไฟฟ้าขดเป็นแถบเหล็ก ต้องใช้กล่องสปริงเพื่อจำกัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ศูนย์กลางของสปริงเชื่อมต่อกับเพลา เมื่อไร...
 สปริงแรงคงที่
สปริงแรงคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงคงที่ (แรงคงที่) รีดด้วยแถบสแตนเลส แถบเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงมีรูปทรงโดยใช้อุปกรณ์สปริงสำหรับการผลิตเฉพาะ เมื่อแรงภายนอกยืดให้ตรง ...
 บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
ตั้งแต่แนวคิดผลิตภัณฑ์ การออกแบบไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น และช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของตนจากมุมมองระดับมืออาชีพของการใช้สปริง เร่งความเร็ว...