ບ້ານ > ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ > ສາຂາທຸລະກິດ
Point-of-Purchase & Retail Displays
ສາຂາທຸລະກິດ

ພາກຮຽນ spring ຜົນບັງຄັບໃຊ້ຄົງທີ່

Constant force spring has small package size and flat force curve, which is very suitable for small space and compartment in vehicle. These springs are usually used for cp holder for car interior and automotive ashtray.

ສາຂາທຸລະກິດ

Variable Force Springs

Variable force springs are used to push products forward and automatically reduce the force as products are being shopped, such as cosmetics, beverages, bagged salads and frozen foods.

ສາຂາທຸລະກິດ

1.Vending Machine

2.Cigarette Pusher

3.Cooling Machine

ຂ່າວ​ລ່າ​ສຸດ

 Design and Analysis of Constant Force Compression Springs
Design and Analysis of Constant Force Compression Springs

Time:2023-6-4

Constant force compression springs are essential components in various devices and mechanical systems, where they provide consistent force and movement over extended periods. These springs are designed to resist compression forces and return to their original length once the compressive force is removed. The design and analysis of constant force compression springs are critical to ensure their proper functioning and...

 Maximizing Your Potential with Our Optimization Design Service
Maximizing Your Potential with Our Optimization Design Service

Time:2023-5-7

Maximizing your potential is a crucial aspect of any successful business. One of the key ways to achieve this is through optimization design. At our optimization design service, we specialize in helping businesses reach their full potential by optimizing their design processes. Optimization design is the process of improving the efficiency and effectiveness of a product or process. It involves...

 ວິທີການເຮັດໃຫ້ພາກຮຽນ spring ແຮງຄົງທີ່ຜະລິດຜົນບັງຄັບໃຊ້ຫຼາຍ
ວິທີການເຮັດໃຫ້ພາກຮຽນ spring ແຮງຄົງທີ່ຜະລິດຜົນບັງຄັບໃຊ້ຫຼາຍ

ເວລາ: 2022-9-15

ວິທີການທົ່ວໄປໃນການຕິດຕັ້ງພາກຮຽນ spring ຜົນບັງຄັບໃຊ້ຄົງທີ່ແມ່ນການນໍາໃຊ້ສອງ springs ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນບັງຄັບໃຊ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນຊ່ອງແຄບ. ນີ້ອາດຈະເປັນສິ່ງຈໍາເປັນຖ້າເສັ້ນຜ່າກາງຫຼືຄວາມກວ້າງຂອງພາກຮຽນ spring ດຽວເກີນພື້ນທີ່ຈັດສັນ, ແຕ່ມີບ່ອນຫວ່າງທີ່ຈະເພີ່ມນ້ໍາພຸຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍ. ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ມີ​ການ​ປະ​ກອບ​ຫຼາຍ springs​, ການ​ອອກ​ແບບ​ພາກ​ຮຽນ spring ຂະ​ຫນາດ​ນ້ອຍ​ຫຼາຍ​ສາ​ມາດ​ນໍາ​ໃຊ້ ....

 How does our Variable Force Spring product enhance your application?
How does our Variable Force Spring product enhance your application?

Time:2023-7-31

Variable force springs are innovative mechanical devices that provide a unique solution to various engineering challenges. At our company, we are proud to introduce our high-quality variable force springs that offer exceptional performance and versatility. In this article, we will delve into the features, applications, and benefits of our variable force springs, showcasing their value in different industries. Our variable...

 Curtain Constant Force Springs: Enhancing Smooth Operation and Longevity
Curtain Constant Force Springs: Enhancing Smooth Operation and Longevity

Time:2023-10-21

Introduction Curtains are an essential part of any interior design, providing privacy, light control, and enhancing the overall aesthetic appeal of a space. The smooth operation and longevity of curtains greatly depend on the type of curtain hardware used. One such crucial component is the curtain constant force spring. In this article, we will explore the benefits of using constant...

 Unveiling the Exceptional Quality of High Precision Springs
Unveiling the Exceptional Quality of High Precision Springs

Time:2023-7-5

High precision springs are a vital component in various industries, playing a crucial role in ensuring the smooth functioning of many mechanical devices. These springs are engineered to deliver exceptional performance and reliability, meeting the rigorous demands of modern-day applications. In this article, we will delve into the world of high precision springs, exploring their exceptional quality and highlighting the...