ບ້ານ > machined spring
machined spring Product
 ພາກຮຽນ spring ຜົນບັງຄັບໃຊ້ຄົງທີ່
ພາກຮຽນ spring ຜົນບັງຄັບໃຊ້ຄົງທີ່
Characteristic: Constant force (constant force) springs are rolled by stainless steel strips. The high-strength steel strips are shaped by specific production spring equipment. When the external force straightens them, the spring will naturally wind back and produce elasticity, but it reaches us The goal can return to the starting point we specified after being shifted. Advantage: The advantages of constant...
 ພາກຮຽນ spring ແປງກາກບອນ
ພາກຮຽນ spring ແປງກາກບອນ
Characteristic: 1. Due to the constant force, regardless of the length of the carbon brush and the commutator, the pressure remains the same. 2. Constant force spring reduces carbon brush loss, prolongs the life of carbon brush, and reduces current loss. To 3. Small motors can be designed to reduce the outer diameter of the motor. 4. The length of...
 ພາກຮຽນ spring ແຮງປ່ຽນແປງ
ພາກຮຽນ spring ແຮງປ່ຽນແປງ
Characteristic: The appearance of variable force spring and variable torsion spring is very similar to constant force spring and constant torsion spring. Variable force springs and variable torsion springs can break through the influence of Hooke’s law on traditional springs, so that stroke and force no longer increase proportionally, but can achieve various elastic force-displacement combinations such as negative slope...
 ບໍລິການຕິດຕັ້ງແລະຕິດຕັ້ງ
ບໍລິການຕິດຕັ້ງແລະຕິດຕັ້ງ
ບໍລິສັດ Qianye ບໍ່ພຽງແຕ່ສະຫນອງການຜະລິດຂອງພາກຮຽນ spring ທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ, ແຕ່ຍັງສຸມໃສ່ການອອກແບບໂຄງສ້າງແລະການແກ້ໄຂທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງລະບົບພາກຮຽນ spring ທັງຫມົດ, ແລະສາມາດສະຫນອງຊຸດການຜະລິດແລະປະກອບລະບົບທີ່ສົມບູນ.
 ພາກຮຽນ spring ພະລັງງານ
ພາກຮຽນ spring ພະລັງງານ
Characteristic: The power spring is coiled by steel strip. A spring box is required to limit its outer diameter. The center of the spring is connected to the shaft. When an external force is applied to make the shaft and the spring rotate relative to each other, the spring will be wound on the shaft and stored Torsion, when the...
 ບໍລິການອອກແບບການເພີ່ມປະສິດທິພາບ
ບໍລິການອອກແບບການເພີ່ມປະສິດທິພາບ
From product ideas, design to finished product manufacturing, we can assist customers in completing them, and help customers optimize their products from the professional perspective of spring use, speed up product development, and speed up time to market. From the initial stage of spring component design, production to final assembly, customers choose the advantages that Qianye can get. 1. Save...
machined spring News
 Electric Fan Lifting Spring: A Mechanism for Better Airflow Circulation
Electric Fan Lifting Spring: A Mechanism for Better Airflow Circulation

Time:2023-4-20

Electric fans have been a part of our daily lives for a long time. They help us cool down on hot summer days, and they also help circulate air in a room. However, one of the biggest problems with electric fans is that they are not very adjustable. You can adjust the speed of the fan or the direction of...
 The Importance of Choosing High-Quality Curtain Springs for Long-Term Durability
The Importance of Choosing High-Quality Curtain Springs for Long-Term Durability

Time:2023-2-28

Curtain springs are a crucial component of window treatments, providing the necessary tension to keep curtains or blinds in place. As such, it is essential to choose high-quality curtain springs to ensure long-term durability and functionality. This blog post will explore the importance of selecting high-quality curtain springs and provide tips on how to choose the right ones for your...
 Buy Variable Force Spring: The Perfect Solution for Adjustable Tension
Buy Variable Force Spring: The Perfect Solution for Adjustable Tension

Time:2023-7-30

Introduction In various industries and applications, the need for adjustable tension arises frequently. Whether it is in the field of manufacturing, automotive, or even medical devices, being able to regulate tension is crucial for achieving desired results. One of the most efficient and reliable solutions for adjustable tension is the variable force spring. This article aims to explore the benefits...
 Long Compression Springs: Powerful and Versatile Components for Your Industrial Applications
Long Compression Springs: Powerful and Versatile Components for Your Industrial Applications

Time:2023-6-26

Long compression springs are an essential component in many industrial applications. These springs are designed to compress when force is applied and return to their original shape once the force is removed. They come in a variety of sizes and materials, making them a versatile option for engineers and manufacturers. One of the primary benefits of long compression springs is...
 Exploring the Mechanics of a Rotational Spring in China
Exploring the Mechanics of a Rotational Spring in China

Time:2023-10-27

Springs are essential components in various mechanical systems, providing a wide range of applications such as storing energy, absorbing shocks, and maintaining equilibrium. In China, one particular type of spring called the rotational spring has gained popularity due to its unique mechanics and versatile uses. In this article, we will delve into the intricacies of the rotational spring, its applications,...
 Unleashing the Power of Constant Torque Springs
Unleashing the Power of Constant Torque Springs

Time:2023-9-11

Unleashing the Power of Constant Torque Springs Constant torque springs are powerful tools that have revolutionized various industries. From automotive to aerospace, these springs offer unique advantages that make them stand out in the world of mechanical engineering. In this article, we will explore the functionality, applications, and benefits of constant torque springs. Functionality of Constant Torque Springs Constant torque...
 Exploring the Benefits and Applications of Constant Force Springs
Exploring the Benefits and Applications of Constant Force Springs

Time:2023-6-19

Constant force springs are mechanical devices that produce a consistent level of force throughout their range of motion. They are designed to provide a level of force that remains consistent regardless of how far they are stretched or compressed. These springs are widely used in a variety of applications, from medical devices to aerospace technology, and offer many benefits that...
 Toy Torsion Spring: Adding Fun and Flexibility to Playtime
Toy Torsion Spring: Adding Fun and Flexibility to Playtime

Time:2023-10-8

Introduction: Playtime is an essential part of a child's development, fostering creativity, imagination, and social skills. In recent years, toy manufacturers have been constantly innovating to create new and exciting toys that capture children's attention and engage them in hours of play. One such innovation is the toy torsion spring, a versatile and flexible component that adds a new level...