บ้าน > แอปพลิเคชัน > สนามอุปกรณ์กีฬา
Springs for sports equipment
สนามอุปกรณ์กีฬา
สปริงแรงคงที่

Constant force springs have smaller package size and flat stress curve. These springs are usually used for bicycle racks to solve the problem of how to park bicycles at home.

สนามอุปกรณ์กีฬา
Power Springs

Power springs are usually used for belly wheels and rowing machines. The power spring has the ability of smooth winding and contraction,and can provide a smooth, safe and functional solution for any fitness equipment.

สนามอุปกรณ์กีฬา

1.Abdominal Health Wheel
2.Automatic Lifting Bicycle Parking Rack
3.Rowing Machine
ก่อนหน้า: ไม่มี

ข่าวล่าสุด

 The Advantages of Torsion Springs over Other Spring Types
The Advantages of Torsion Springs over Other Spring Types

Time:2023-3-22

Springs are essential components in many mechanical systems, serving to store and release energy in response to applied forces or changes in position. There are various types of springs available, including compression springs, extension springs, and torsion springs. In this article, we will focus on the advantages of torsion springs over other spring types.   What are Torsion Springs?  ...

 The Spring Force Constant: What It Is and Why It Matters in Physics
The Spring Force Constant: What It Is and Why It Matters in Physics

Time:2023-5-31

The spring force constant is an essential concept in physics that plays a crucial role in understanding how objects move and behave in response to external forces. In this article, we will explore what the spring force constant is, why it matters in physics, and how it is calculated. The spring force constant, also known as the spring constant or...

 Flat Coil Springs: Innovative Technology for Efficient and Reliable Mechanical Systems
Flat Coil Springs: Innovative Technology for Efficient and Reliable Mechanical Systems

Time:2023-6-21

Flat coil springs have become increasingly popular in recent years due to their innovative technology and their ability to create efficient and reliable mechanical systems. These springs are different from traditional coil springs, as they are flat and are able to perform unique functions that cannot be achieved with traditional coil springs. In this article, we will explore the world...

 เหตุใดการสนับสนุนจึงสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องเผชิญหน้าจอแสดงผลเป็นเวลานาน?
เหตุใดการสนับสนุนจึงสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องเผชิญหน้าจอแสดงผลเป็นเวลานาน?

เวลา:2022-9-14

คุณคิดอย่างไรกับท่านั่งที่ถูกต้องในสำนักงาน? ผ่อนคลายไหล่ ตั้งหน้าตั้งตา และรักษาสายตาให้สมดุลที่ด้านบนสุดของคอมพิวเตอร์หรือด้านบน 3 / 1 ของจอภาพ นี่คือท่านั่งที่ถูกต้องของสำนักงานของเรา ในการยืนคอเราต้องมีความสูงของจอแสดงผล....

 Exploring the Application and Benefits of Miniature Torsion Springs
Exploring the Application and Benefits of Miniature Torsion Springs

Time:2023-8-22

Torsion springs are a type of mechanical spring that operates by exerting torque or rotational force when twisted. These springs find application in various industries and devices, serving as essential components in a wide range of applications. In recent years, the demand for miniature torsion springs has been increasing due to their versatility and ability to fit in compact spaces....

 Variable Force Spring – The Ultimate Solution for Dynamic Applications
Variable Force Spring – The Ultimate Solution for Dynamic Applications

Time:2023-5-5

Variable force springs (also known as constant force springs) are a type of mechanical spring that provides a constant force throughout its range of motion. Unlike traditional springs that exert a different amount of force depending on their position, variable force springs maintain a consistent force throughout their extension and compression. These springs are incredibly versatile and can be used...