บ้าน > แอปพลิเคชัน > เขตอุตสาหกรรม
Springs for the automotive industry
เขตอุตสาหกรรม

สปริงเพาเวอร์

Power springs are usually used for seat belts. It has the ability to shrink and smooth the spring, and can provide any safety solution for the vehicle.

เขตอุตสาหกรรม

Motor Brush springs

Because of its small size, the motor brush spring can push the brush towards the commutator in the motor. These features make the motor brush spring an ideal choice for automotive engines and automotive air conditioners blower .

เขตอุตสาหกรรม

สปริงแรงคงที่

Constant force spring has small package size and flat force curve, which is very suitable for small space and compartment in vehicle. These springs are usually used for cp holder for car interior and automotive ashtray.

เขตอุตสาหกรรม

1.Seat Belt

2.Cup Holder for Car interior

3.Automotive Engine

4.Automobile Ashtray

5.Automotive Air-Conditioner Blower

ข่าวล่าสุด

 Why choose to use high cycle torsion springs
Why choose to use high cycle torsion springs

Time:2022-12-16

Garage doors use high cycle torsion springs for lifetime use It is important to ensure that the garage doors are in proper working order. Improving the cycle life of garage door torsion springs is an effective way to ensure a longer garage door life. A standard torsion spring has a service life of approximately 10,000 cycles, which equates to approximately...

 Exploring the Mechanics of the China Rotational Spring: Insights and Applications
Exploring the Mechanics of the China Rotational Spring: Insights and Applications

Time:2023-9-1

Introduction: The China Rotational Spring is a mechanical device that plays a crucial role in various industries, including automotive, aerospace, and robotics. Its ability to store and release energy in a rotational manner makes it a versatile component in a wide range of applications. In this article, we will delve into the mechanics of the China Rotational Spring, providing insights...

 High quality Custom Torsion Springs: Tailored Solutions for Your Specific Needs
High quality Custom Torsion Springs: Tailored Solutions for Your Specific Needs

Time:2023-7-18

Introduction: In today's highly specialized industrial world, finding the right components for your machinery and equipment can be a challenging task. One such component that plays a crucial role in the functioning of many mechanical systems is the torsion spring. These springs are designed to store and release rotational energy, making them ideal for applications where torque needs to be...

 Spiral Torsion Springs: Understanding Their Function and Importance
Spiral Torsion Springs: Understanding Their Function and Importance

Time:2023-6-17

Spiral torsion springs are a type of mechanical spring used in various applications. They are commonly found in clocks, watches, and other timekeeping devices. These springs are designed to store and release energy in a rotational motion. This article will explore the function and importance of spiral torsion springs. Firstly, let us explore the design and structure of spiral torsion...

 Understanding the Mechanics and Applications of Constant Force Springs
Understanding the Mechanics and Applications of Constant Force Springs

Time:2023-7-5

Introduction Constant force springs are mechanical devices that are widely used in various industries for applications that require constant torque or tension. These springs are designed to provide a constant force throughout their entire range of motion, making them ideal for applications that require smooth and consistent movement. In this article, we will explore the mechanics behind constant force springs...

 สปริงแรงแปรผันในอุปกรณ์นำส่งยา
สปริงแรงแปรผันในอุปกรณ์นำส่งยา

เวลา:2022-9-14

อุปกรณ์สำหรับส่งยาอัตโนมัติ เช่น กระบอกฉีดยาอัตโนมัติ เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นวิธีที่สะดวกและปลอดภัยในการป้องกันผู้ป่วยในการจัดการยาต่างๆ ด้วยตนเอง ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย อุปกรณ์สำหรับส่งยาจำนวนมากรวมถึงที่ปิดและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ปกป้องผู้ใช้ก่อนและหลังการใช้ เช่น เข็มฉีดยา อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับขนส่งยานั้นแตกต่างกันในการออกแบบโดยรวม...