บ้าน > torsion springs applications
คุณรู้หน้าที่ของสปริงในแดมเปอร์กันไฟหรือไม่?
คุณรู้หน้าที่ของสปริงในแดมเปอร์กันไฟหรือไม่?
What do you think when you see the fire damper? I believe many people will think of "fire". In fact, the word "fire" must be familiar to everyone! What do you think of when you hear this word? People trapped by the raging fire? Or the scene of our brave firefighter uncle fighting the fire? The following are the fire events in recent days. At 14:00 on March 12, 2022, a fire broke out in the oil fume pipeline of a hotel in Huazhou City. At 3:46 on March 8, 2022, a fire broke out at the construction site of Jinke Xiangsheng Yueyuan at the intersection of chegang road and Xiyun road in Zhenjiang new area. In the early morning of March 14, 2022, a fire broke out in Kundulun District of Baotou City, which has killed 7 people so far. Do you feel very sad at this time? Uncontrolled fire is always a serious risk. In an emergency situation...
ข้อดีของสปริงแรงคงที่บนโต๊ะยกคอมพิวเตอร์
ข้อดีของสปริงแรงคงที่บนโต๊ะยกคอมพิวเตอร์
Now people's working hours are getting longer and longer, and everyone is working hard. Some workaholics want to live on their desks. As people sit and work longer and longer, people gradually realize that sitting for a long time is not conducive to the improvement of work efficiency. People begin to try to sit and stand alternately, and gradually the lifting table appears, Using the lifting table to work in a station has become a popular and healthy way of working. The lifting and lowering of the computer lifting table mainly depends on the lifting system. The accessories used for lifting and lowering are constant force springs. The quality of the constant force springs determines the user experience. If you want to buy it, it will break down after a while, or if you want to rise or fall when you use it, it will fall down automatically when you reach a position. Will you still buy this kind of...
ข้อดีของสปริงแปรงถ่าน Qianye ในมอเตอร์
ข้อดีของสปริงแปรงถ่าน Qianye ในมอเตอร์
There are many kinds of carbon brush springs. Wired carbon brush springs also have steel belt carbon brush springs. The linear type is mainly compression spring and torsion spring. These springs are traditional springs. At present, the more famous motor manufacturers or electrical appliance manufacturers have begun to use steel belt carbon brush coil spring in the motor. The traditional compression spring and torsion spring are relatively backward and are generally used in low-cost carbon brush devices. The only advantage is that the price is cheap, which is several times lower than that of steel strip spring. However, the use of traditional spring in medium and high-end motors greatly reduces the product quality and competitiveness. Compared with the motor using traditional spring, the coil spring motor is completely two different concepts and quality, and the sound produced by the operation of the two motors is also different, making the service life even more incomparable. The use of carbon brush spring greatly improves the service life and stability...
สปริงแรงคงที่ในที่เขี่ยบุหรี่รถยนต์
สปริงแรงคงที่ในที่เขี่ยบุหรี่รถยนต์
If the plush toys in the car are the favorite of female car owners, it is believed that the favorite of male car owners is the vehicle ashtray. Car ashtrays are indispensable car supplies for smokers. Although the vehicle ashtray is specially designed for smokers' car owners, it can also be used to place sundries for non-smoking car owners, which is very practical. When it comes to car ashtrays, I have to mention the problem of smoking in the car. In fact, smoking in the car is more dangerous than smoking outside. After all, the space in the car is limited, and the air circulation range is small. In this case, smoking will certainly cause air pollution in the car.      However, at present, the utilization rate of ashtrays on many models is not very high. Most smokers' car owners pop ashtrays out of the window directly. The function of on-board pop-up ashtrays can greatly improve this situation. Now many...
สปริงพลังนวัตกรรม Qianye มีบทบาทสำคัญในรีลท่อ
สปริงพลังนวัตกรรม Qianye มีบทบาทสำคัญในรีลท่อ
Hose Reel is also called pipe winder, Winder, reel, drum and air drum. Among many working equipment, the pipe winder is a very labor-saving and convenient long-distance energy transmission device. Its basic structure consists of hose, power spring, rotating shaft and other safety mechanisms.         The power spring of the hose reel can stretch and shrink the pipeline, intensively manage various energy pipelines, and change the previous phenomenon that the pipeline, power plug, oxyacetylene pipeline, bulb, spray gun and other tools are scattered in disorder. It can be used alone or in combination, which greatly saves the factory space, beautifies the working environment and improves the grade of the enterprise. Improve the working environment. The power spring is made of rolled steel strip. A spring box is required to limit its outer diameter in use. The center of the spring is connected with the shaft. When an external force is applied to make the shaft rotate relative to the spring, the spring will roll on...
Qianye Spring เป็นผู้สนับสนุนที่ดีที่สุดในการดันบุหรี่
Qianye Spring เป็นผู้สนับสนุนที่ดีที่สุดในการดันบุหรี่
The cigarette pusher is tailor-made for convenience store cigarette cabinets. Its patented innovative design thinking not only breaks the shortage of traditional cigarette racks, but also solves the pain point of cigarette display and display at one time, and also conforms to the trend of the times of innovation. The use of the cigarette pusher enriches the cigarette display scene, improves the cigarette display scene, makes the display of different cigarettes beautiful, and enriches the cigarette display effect. The one-piece molding process reduces manual assembly costs and improves production efficiency. It is used together with display cabinets, shelves and cigarette cabinets to improve the display effect of related display props, greatly improving the space efficiency and labor efficiency of commodity placement. It can improve the display effect of cigarettes, save the cost of manual tally, improve the efficiency of tally, and do not need to manually replenish and tally the goods repeatedly. It can improve the buyer's consumption experience and...
การใช้สปริงแรงคงที่ในหน้าต่างยก
การใช้สปริงแรงคงที่ในหน้าต่างยก
The lifting window is different from the traditional internal opening, external opening and ordinary push-pull mode, but adopts the opening mode of lifting up and down. Because it is mainly popular in North America, it is also called American lifting window. It is one of the two major door and window categories in the world. The lifting window is more compact than the left and right lifting windows, which is determined by the structure of the window. The traditional lifting window is a sash frame structure, that is, when the window sash is opened left and right, it is realized by sliding the lower pulley on the sliding rail of the window frame. However, there is a gap between the pulley and the slide rail, and the smoothness of the opening must be taken into account, which will inevitably lead to the decline of the sealing performance. The lifting window is a frame-encased sash structure. The sash is wrapped in the window frame and...
ฤดูใบไม้ผลิในตัวจับเวลา
ฤดูใบไม้ผลิในตัวจับเวลา
Timer is a precise timing device, which uses mechanical clock to drive the switch. Its time positioning is very accurate, and it can achieve such effect. Spring plays a great role in it. The emergence of timers has brought great changes to our lives. At first, we used the hourglass to determine the time. In modern life, timers have been widely used, enabling people to control time more easily, and even have been applied in military aspects such as time bombs and time detonators. The timer mainly includes three parts. The first part is the power component, spring one-way mechanism, can only tighten, not loose. Tightening the spring provides power for the whole system. The second part is the release component. By a series of gear speed, the number of rotation cycles increases when the spring is relaxed. At the end of the gear system, there are grab wheels, grab claws and swimming wires to ensure that the gear system...
torsion springs applications Product
 สปริงแรงบิดคงที่
สปริงแรงบิดคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงบิดคงที่ (คงที่) (สปริง) ทำจากสแตนเลส แรงภายนอกจะหมุนสปริงหลักจากสภาวะธรรมชาติไปยังวงล้อเอาท์พุต (ที่เก็บพลังงาน) เมื่อดึงแรงภายนอกออก สปริงจะกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ ในเวลาเดียวกัน แรงบิดคงที่ (แรงยืดหยุ่นที่เก็บไว้) จะถูกสร้างขึ้น (ปล่อย) บนล้อเอาท์พุต ดังนั้นจึงเรียกว่าเครื่องกำเนิดแรงบิดคงที่ แถบ เป็นของ (วิธีการใช้งานในสปริงแรงคงที่) ข้อได้เปรียบ: ข้อดีของสปริงแรงบิดคงที่เมื่อเทียบกับสปริงกำลัง (เลื่อน): 1. แรงบิดจะไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากจำนวนรอบที่เพิ่มขึ้น ถึง 2 ไม่จำกัดจำนวนรอบที่มีอยู่ และการออกแบบของการหมุนหลายรอบส่วนใหญ่ใช้สปริงแรงบิดคงที่ ถึง 3 จำนวนการหมุนที่ไม่ถูกต้องมีขนาดเล็กสามารถเก็บพลังงานได้มากขึ้นและประสิทธิภาพสูงขึ้น ช่วงการผลิตสปริงแรงบิดคงที่: ความหนา 0.05~0.85 มม. และความกว้าง...
 สปริงเพาเวอร์
สปริงเพาเวอร์
ลักษณะเฉพาะ : สปริงไฟฟ้าขดเป็นแถบเหล็ก ต้องใช้กล่องสปริงเพื่อจำกัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ศูนย์กลางของสปริงเชื่อมต่อกับเพลา เมื่อใช้แรงภายนอกเพื่อทำให้เพลาและสปริงหมุนสัมพันธ์กัน สปริงจะพันบนเพลาและเก็บแรงบิดไว้ เมื่อแรงภายนอกหายไป สปริงจะสร้างแรงบิดบนเพลาหรือกล่องสปริง ข้อดี: สปริงเพาเวอร์แบ่งออกเป็นสปริงเพาเวอร์ธรรมชาติและสปริงเพาเวอร์แบบอัดแรงตามรูปร่างที่ผ่อนคลาย ในทางตรงกันข้าม สปริงกำลังแบบพรีฟอร์ซสามารถเก็บแรงบิดได้มากกว่า 25% ถึง 55% และให้การหมุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วงการผลิตผลิตภัณฑ์: ความหนา 0.05 ~ 0.85 มม. และความกว้าง 2.0 ~ 60 มม. หลักการของฉาก: หัวฉีดปากกาความแม่นยำสูงใช้สปริงกำลังพิเศษเพื่อให้ปริมาณยาที่มีขนาดเล็กและแม่นยำสูง ยาในปริมาณคงที่จะถูกฉีดเข้าสู่ร่างกายด้วยแรงสปริงคงที่...
 สปริงแรงแปรผัน
สปริงแรงแปรผัน
ลักษณะเฉพาะ: ลักษณะของสปริงแรงแปรผันและสปริงบิดผันแปรจะคล้ายกันมากกับสปริงแรงคงที่และสปริงบิดคงที่ สปริงแบบแปรผันและสปริงบิดแบบแปรผันสามารถฝ่าอิทธิพลของกฎของฮุคที่มีต่อสปริงแบบเดิมได้ ดังนั้นระยะชักและแรงไม่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนอีกต่อไป แต่สามารถบรรลุผลรวมของแรงยืดหยุ่นและการกระจัดกระจาย เช่น ความลาดเอียงเชิงลบขั้นแรงคงที่ ซึ่งสามารถกระทำได้ทางกลไก สำหรับข้อกำหนดทางวิศวกรรม ให้ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างแรงยืดหยุ่นและระยะเคลื่อนตัวเพื่อออกแบบการเปลี่ยนแปลงโค้งยืดหยุ่นต่างๆ ในการใช้งานเฉพาะ มีสปริงแรงแปรผันที่แตกต่างกัน การออกแบบแอพพลิเคชั่นสปริงบิดผันแปร และวิธีแก้ไข ช่วงการผลิตของสปริงแบบปรับแรงได้และสปริงบิดแบบแปรผัน: ความหนา 0.05~0.85 มม. และความกว้าง 2.0 ~ 65 มม.
 สปริงแปรงคาร์บอน
สปริงแปรงคาร์บอน
ลักษณะเฉพาะ: 1. เนื่องจากแรงคงที่โดยไม่คำนึงถึงความยาวของแปรงถ่านและตัวสับเปลี่ยน แรงดันจึงยังคงเท่าเดิม 2. สปริงแรงคงที่ช่วยลดการสูญเสียแปรงคาร์บอน ยืดอายุของแปรงคาร์บอน และลดการสูญเสียในปัจจุบัน ถึง 3. มอเตอร์ขนาดเล็กสามารถออกแบบให้ลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของมอเตอร์ได้ 4. สามารถเพิ่มความยาวของแปรงถ่านได้ ถึง 5. สามารถใช้เครื่องสับเปลี่ยนขนาดใหญ่ขึ้นได้ ถึง 6. ลดการเกิดประกายไฟและลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า สปริงแรงคงที่สำหรับแปรงถ่านแบบม้วนเดียว 1. ความกว้างแปรงคาร์บอน 2. ความสูงของแปรงถ่าน: ความกว้างของสปริงต้องเล็กกว่าความสูงของแปรงถ่าน 3. ความยาวของแปรงถ่านแบบถอดได้: ระยะชักสปริงต้องมากกว่าความยาวของแปรงถ่านแบบถอดแยกได้ แปรงถ่าน 4. แรงกดสัมผัสที่จำเป็นสำหรับแปรงถ่านและสับเปลี่ยน: แรงสปริงที่ต้องการ สปริงแรงคงที่สำหรับแปรงถ่านแบบม้วนคู่ 1. ความกว้างแปรงคาร์บอน 2. ความสูงของแปรงคาร์บอน: ความกว้างของสปริงจะต้องเป็น...
 สปริงแรงคงที่
สปริงแรงคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงคงที่ (แรงคงที่) รีดด้วยแถบสแตนเลส แถบเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงมีรูปทรงโดยใช้อุปกรณ์สปริงสำหรับการผลิตเฉพาะ เมื่อแรงภายนอกยืดออก สปริงจะหมุนกลับโดยธรรมชาติและทำให้เกิดความยืดหยุ่น แต่มาถึงเรา เป้าหมายสามารถกลับไปยังจุดเริ่มต้นที่เรากำหนดไว้หลังจากถูกเลื่อน ข้อดี: ข้อดีของสปริงแรงคงที่เหนือสปริงลวดแบบเดิม: 1. ในพื้นที่การติดตั้งที่เล็กมาก เอาต์พุตที่ยืดหยุ่นได้สูงมาก 2. รักษาความยืดหยุ่นคงที่ในทุกจังหวะ 3. จังหวะก่อนสโตรกนั้นสั้น และต้องใช้จังหวะสั้นเท่านั้นเพื่อให้ได้ความยืดหยุ่นตามที่ต้องการ 4. ความยาวเดิมน้อยกว่าสปริงลวด และระยะชักไม่จำกัด ช่วงการผลิตของ Dingli Clockwork: ความหนา 0.05 ~ 0.85 มม. และความกว้าง 2.0 ~ 60 มม. หลักการของฉาก: สปริงแรงคงที่มีลักษณะของการรักษาแรงคงที่ในช่วงจังหวะยาว และสามารถบรรลุ...
 บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
ตั้งแต่แนวคิดผลิตภัณฑ์ การออกแบบไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น และช่วยลูกค้าปรับผลิตภัณฑ์ของตนให้เหมาะสมจากมุมมองระดับมืออาชีพของการใช้สปริง เร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเร่งเวลาออกสู่ตลาด ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของการออกแบบส่วนประกอบสปริง การผลิตจนถึงการประกอบขั้นสุดท้าย ลูกค้าเลือกข้อดีที่ Qianye จะได้รับ 1. ประหยัดเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. มอบโซลูชันที่หลากหลาย เลือกโซลูชันการเพิ่มประสิทธิภาพที่ต้องการ 3. สปริงที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของคุณมากที่สุด 4. ให้บริการคุณตลอดชีวิตและตอบสนองการสนับสนุนทางเทคนิคที่คุณมี
torsion springs applications News
 Exposed Power Cord Solutions
Exposed Power Cord Solutions

เวลา:2022-9-14

As people are becoming more and more picky about the beauty of home appliances, the problems of dirt, vulnerability and difficult placement caused by the exposure of power lines have been unsatisfactory. However, with the take-up device, the wires are completely stored in the internal space after use, and these problems are solved. Its core component is the use of winding up. Take-up spring refers to a kind of rotary spring that puts the steel strip crimped once or twice into the fixed box, and then connects it through the middle mandrel to tighten it to the predetermined position. After releasing the preload when necessary, it uses the rebound force of the rolled steel strip to achieve the design purpose.     The utility model has the advantages that the utility model is designed for rotary use, and can be widely used in the circular design device, and forms a coaxial design with the take-up device, which saves space very much. Under the condition of well-designed, its maximum service life can reach 300000 times.     Parameters that must be provided for the design of take-up spring:     1. Inner diameter of installation box (d)     2. Diameter of intermediate mandrel (d)     3. Torque value (T)     4. Application range (NX ~ NY)     5. Service life requirements     6. Torque calculation of products     7. Product life calculation Shenzhen Qianye Precision Metal Co., Ltd. is a leading manufacturer of take-up and spring. It is a manufacturer specializing in providing high-precision spring. It...
 เหตุใดจึงใช้สปริงแรงแปรผันในชั้นวางขับดัน?
เหตุใดจึงใช้สปริงแรงแปรผันในชั้นวางขับดัน?

เวลา:2022-9-3

  Variable force springs are very common in the point-of-purchase or POP industry, especially in shelf pushers. Variable force springs provide variable force to precisely match increasing or decreasing force requirements, propelling the product horizontally forward. Due to their wide applicability, these springs can be seen in the tobacco, cosmetic, electronics and medical industries. So why use variable force springs in shelf thrusters?        1. Inventory Control        Variable force springs are commonly used in trays that push products forward in a controlled manner. Variable-force springs in the push-in trays aid product fronts, so the shelves are always well-stocked. These trays allow for more organized store inventory and help track inventory needs. This is even more critical in today's COVID-conscious environment.        2. Product integrity        Variable force springs are designed around the weight of the product they push. This ensures that the product is never slammed or damaged when it is selected. Variable force springs allow most products to be pushed with a consistent force regardless of item weight. At Qianye Precision, we understand the importance of displaying products in high-end retail spaces. We take this into account in every design.         3. Customer Satisfaction        Variable force springs make shopping easier for consumers because products are displayed in a more organized and aesthetically pleasing manner. Products include cosmetics, nutraceuticals and pharmaceuticals, beverages, food, and anything suitable for retail display.          In terms of the design of the variable force spring under consideration, because...
 [ความแม่นยำ Qianye] ฤดูใบไม้ผลิบนม่านรถยนต์
[ความแม่นยำ Qianye] ฤดูใบไม้ผลิบนม่านรถยนต์

เวลา:2022-9-14

When taking the high-speed railway, everyone should like to look at the scenery outside the window. I don't know if you have paid attention to the curtains on the bullet train. When I take the bullet train, I often find that there is no buckle on the curtain slide rail on the bullet train, but I can still go up and down freely and won't fall or bounce back. That is to say, when I pull down 1 / 3, it will stop at 1 / 3, and when I pull down half, it will stop at half; If you want to put it away, just push it up and stop where you push it? It's different from the curtains I usually see at home. Isn't it affected by gravity? With this curiosity, let me show you that the bullet train should be a spring roller shutter. The elasticity of the spring roller shutter can adjust the rise and fall of the fabric within a certain range and can stop at any position. Gently pull down and let go. The fabric can bounce back to the top of the curtain leisurely and freely. The operation is light, the operation time is short, and the stay position is arbitrary. Compact structure, flexible and convenient operation. Because the addition of variable force spring makes the roller shutter achieve this effect, many variable force springs on the market can not achieve the effect that the force is changing in any section, so many electric roller blinds will add some components (deceleration device, damping device, this...
 การออกแบบสปริงแรงคงที่
การออกแบบสปริงแรงคงที่

เวลา:2022-9-14

 A constant force spring is a spring that exerts a constant force over its range of motion. That is, it does not obey Hooke's law. Typically, a constant force spring is constructed as a coiled band of spring steel so that the spring relaxes when fully coiled. When it is unrolled, the restoring force comes mainly from the portion of the belt that is close to the roll. Since the geometry of this region remains nearly constant as the spring unfolds, the resultant force is nearly constant.       By creating a spring with a variable pitch, you can make a push-shape spring with a constant velocity. Placing a larger pitch in a larger outer diameter coil and a smaller pitch in a smaller outer diameter coil will force the single spring to fold all coils at the same rate when compressed.       Design of Constant Force Springs: A constant force spring is a coil of prestressed tape that exerts a nearly constant restraining force against unwinding (Figures 1 and 2). The force is constant because the change in the radius of curvature is constant. This is the case if the change in coil diameter due to buildup is not taken into account. Long reach, constant torque and virtually no friction have led many designers to specify constant force springs in applications such as sliding doors and windows and height adjustment of computer monitors and fans, store display shelves or motor carbon brush motors . Constant force motor springs are also used to drive mechanisms for timers,...
 Does your nail gun have the problem of not hitting the nail?
Does your nail gun have the problem of not hitting the nail?

Time:2023-3-6

Because there is no tension in the constant force spring that pushes the nail, naturally, no nail can be driven. The pushing device of the nail gun uses the constant force spring, because the constant force spring has the characteristic of keeping the constant force in the long stroke, and it can achieve a very high elasticity output in a very small device space. The constant force spring in the nail gun cannot be pushed too small, otherwise it will be difficult to drive the nail inside into the substrate, but it cannot be too large either, otherwise the substrate will be damaged and cracked. So when it comes to choosing constant force springs, choose a spring manufacturer with good quality. More info: www.qianyespring.com E-mail: cici_cao@qianyejm.com Whatsapp: +86-183 7490 5808
 การประยุกต์ใช้สปริงแรงคงที่ในกลไกการชั่งน้ำหนักตัวเองของอุปกรณ์สุ่มตัวอย่าง
การประยุกต์ใช้สปริงแรงคงที่ในกลไกการชั่งน้ำหนักตัวเองของอุปกรณ์สุ่มตัวอย่าง

เวลา:2022-9-14

At present, various sample probes and reagent probes are used in medical laboratory equipment to suck samples, add samples, suck and test u, add reagents, measure and other operations. Most of the devices used in these action combinations are intelligent sampling devices, and the system used can automatically process data. Due to the full function and complex mechanism of the sampling device, the self weight of the system device is large, This brings higher and higher performance and power requirements to the driving motors of various sampling devices. The self weight balance mechanism is set between the sampling device and the main structure and is composed of a lifting device and a constant force spring. The lifting device is composed of gears, racks and linear guide rails. The gears are driven by the motor and fixed on the main structure with the motor. The rack and the gear mesh to move up and down. The rack is fixed on the linear guide rail and the sampling device is fixed on the rack, The lifting device can also be composed of gear combination roller chain or synchronous belt, ball screw or flexible rope. The upper end of the constant force spring is fixed on the main structure, and the lower end of the constant force spring is wound on a roll shaft on the sampling device. The roll shaft can rotate with the rise and fall of the sampling device. According to the height of the rise and fall of the sampling device, the excess part of the constant force spring can always be wound on the roll...
 ปัจจัยใดบ้างที่จะส่งผลโดยตรงต่อการใช้สปริงเพาเวอร์?
ปัจจัยใดบ้างที่จะส่งผลโดยตรงต่อการใช้สปริงเพาเวอร์?

เวลา:2022-9-14

A power spring is a mechanical part that uses elasticity to work. Parts made of elastic materials deform under the action of external force, and return to their original shape after the external force is removed. Also known as "winding spring". The production process of the clockwork spring manufacturer can be completed at one time from simple procedures to complex procedures, and it is equipped with online testing equipment to produce high and stable products. Generally made of spring steel. The types of clockwork springs are complex and diverse. According to the shape, there are mainly spiral clockwork springs, clockwork springs, plate clockwork springs, special-shaped clockwork springs, etc.    Power Spring Application:    The application category is generally used in clocks, recording instruments, motor toys, tape measures, car starter     motors, storage wire boxes, etc.     Power spring classification:     The plane power springs are classified according to whether they are in contact with the adjacent working parts:        ① non-contact plane power springs, ② contact plane power springs.     The fixing methods of the fixed end of the plane power spring are:     ① hinged fixing, ② pin fixing, ③ v-shaped fixing, ④ lining fixing.     1. The main factor affecting the strength of the spring is its material. The higher the yield degree of the material, the higher the fatigue strength of the spring. Therefore, to ensure the fatigue strength of the spring, the material of the spring should be studied first.    2. The quality of the spring surface has a great...
 ประเภทของสปริงในอุปกรณ์การแพทย์
ประเภทของสปริงในอุปกรณ์การแพทย์

เวลา:2022-9-14

Springs are integral components in the manufacture of many medical devices. Whether it’s for a surgical stapler or a medical monitor, the types of springs in medical devices are defined by a specific action or movement required for the application. Though relatively simple in its design, springs store the mechanical energy necessary for a wide range of medical devices, machinery, and equipment to function properly. Any type of surgical instrument, medical equipment or device that has a mechanism undoubtedly has a spring component. Spring material must be medical grade, and the design and function of any device must adhere to stringent regulatory requirements and guidelines as defined by the FDA. Booms, table and bed lifts, fluid control devices, wheelchairs, medical testing and monitoring equipment either fixed or mobile, MRI and X-ray machinery, dental x-ray with articulated arms, medical equipment drawer closing mechanisms, anesthetic infusion devices, sterilization valves, various implants, and shunt valves are all examples of medical devices that require springs to function. Manufacturers of medical devices and devices subsequently relied heavily on springs in a variety of applications. The medical industry relies on the same types of springs that most industries rely on—constant force springs, constant torsion springs, power springs. Constant force spring Constant force springs are coiled with stainless steel tape so that when coiled relative to being stretched, the spring relaxes in a low stress state. When it is unrolled, the restoring force comes mainly from the portion close to the unwinding spring coil. The resultant force is almost constant. The actuators that operate in the surgical...