บ้าน > สปริงแรงคงที่
China Designing a Constant Force Spring
China Designing a Constant Force Spring
Constant force springs are an essential part of various mechanical devices, serving to provide a consistent force over a specific range of motion. These springs are designed to store and release energy in a uniform manner, making them ideal for applications such as counterbalancing, retracting, and controlling torque. Designing a constant force spring involves some key considerations, including the selection...
Do you have this problem when designing cordless blinds?
Do you have this problem when designing cordless blinds?
When the curtain is pulled to the top it sags and when it is pulled to the bottom it springs back a certain height.   Qianye Spring Company has succeeded in developing this cordless blinds spring. The steps in the design of a cordless curtain spring are as follows. 1. Determining the size of the winding spring force It is usually necessary...
The QY spring mechanism of manual cordless blinds is very different from ordinary wire springs
The QY spring mechanism of manual cordless blinds is very different from ordinary wire springs
The QY spring mechanism of manual cordless blinds is very different from ordinary wire springs, and its core component is the need for a spring with negative gradient. Cordless blinds are usually designed to encounter the problem that when the blinds is pulled to the top it will sag and when it is pulled to the bottom it will return to...
Unleashing the Power of Constant Force Springs
Unleashing the Power of Constant Force Springs
Constant Force Springs, also known as clock springs or spiral springs, are a type of mechanical spring that provides a constant force throughout its range of motion. They are widely used in various applications, including automotive, aerospace, medical, and industrial equipment. In this article, we will explore the benefits of constant force springs and how they can be utilized performance...
The Art of the Spiral Torsion Spring: A Guide to Design and Functionality
The Art of the Spiral Torsion Spring: A Guide to Design and Functionality
The spiral torsion spring is an essential component in various mechanical systems, from automotive engines to household appliances. It is a type of spring that works by exerting torque when twisted around its axis, making it an ideal choice for applications that require rotational force. Designing a spiral torsion spring is a complex process that requires a thorough understanding of...
constant force springs Product
 บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
From product ideas, design to finished product manufacturing, we can assist customers in completing them, and help customers optimize their products from the professional perspective of spring use, speed up product development, and speed up time to market. From the initial stage of spring component design, production to final assembly, customers choose the advantages that Qianye can get. 1. Save...
 บริการประกอบและติดตั้ง
บริการประกอบและติดตั้ง
บริษัท Qianye ไม่เพียงแต่ให้การผลิตสปริงที่มีความแม่นยำเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่การออกแบบโครงสร้างและการแก้ปัญหาการทำงานของระบบสปริงทั้งหมด และสามารถจัดหาชุดการผลิตและการประกอบระบบที่สมบูรณ์
 สปริงเพาเวอร์
สปริงเพาเวอร์
Characteristic: The power spring is coiled by steel strip. A spring box is required to limit its outer diameter. The center of the spring is connected to the shaft. When an external force is applied to make the shaft and the spring rotate relative to each other, the spring will be wound on the shaft and stored Torsion, when the...
 สปริงแปรงคาร์บอน
สปริงแปรงคาร์บอน
Characteristic: 1. Due to the constant force, regardless of the length of the carbon brush and the commutator, the pressure remains the same. 2. Constant force spring reduces carbon brush loss, prolongs the life of carbon brush, and reduces current loss. To 3. Small motors can be designed to reduce the outer diameter of the motor. 4. The length of...
 สปริงแรงแปรผัน
สปริงแรงแปรผัน
Characteristic: The appearance of variable force spring and variable torsion spring is very similar to constant force spring and constant torsion spring. Variable force springs and variable torsion springs can break through the influence of Hooke’s law on traditional springs, so that stroke and force no longer increase proportionally, but can achieve various elastic force-displacement combinations such as negative slope...
 สปริงแรงบิดคงที่
สปริงแรงบิดคงที่
Characteristic: The fixed (constant) torque spring (spring) is made of stainless steel. The external force rewinds the mainspring from its natural state to the output wheel (energy storage). When the external force is removed, the spring will return to its natural state. At the same time, a constant torque force (stored elastic force) is generated (released) on the output wheel,...
constant force springs News
 Replacement Springs for Fire Damper Installation
Replacement Springs for Fire Damper Installation

Time:2023-8-20

Introduction: Fire dampers are crucial components in building safety systems as they prevent the spread of fire and smoke through ventilation systems. These dampers require regular maintenance to ensure their functionality, and one important aspect of this maintenance is the replacement of worn-out or damaged springs. This article will explore the significance of replacement springs for fire damper installation and...
 สปริงเพาเวอร์แบบดั้งเดิมและสปริงแบบพรีโหลด
สปริงเพาเวอร์แบบดั้งเดิมและสปริงแบบพรีโหลด

เวลา:2022-9-3

สปริงเพาเวอร์แบบดั้งเดิมและสปริงเพาเวอร์แบบพรีโหลดถูกประดิษฐ์ขึ้นจากแท่งเหล็กสปริงเพื่อให้เกิดแรงบิด เหล็กกล้าสปริงเป็นโลหะผสมต่ำ เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง หรือเหล็กกล้าคาร์บอนสูงที่มีความแข็งแรงสูง วัตถุที่ทำจากเหล็กสปริงสามารถกลับคืนสู่รูปร่างเดิมได้แม้จะมีการดัดหรือบิดอย่างมากก็ตาม สปริงกำลังใช้ขดลวดเหล็กแบบแบน (ไม่มีแรงกด) ในขณะที่แบบอัดแรง...
 Exploring the Applications and Benefits of Constant Force Springs
Exploring the Applications and Benefits of Constant Force Springs

Time:2023-7-1

Constant force springs, also known as clock springs or power springs, are mechanical devices that store and release energy in a controlled manner. They are designed to provide a constant force over a specific range of motion, making them ideal for a wide range of applications. In this article, we will explore the various applications and benefits of constant force...
 ฤดูใบไม้ผลิในตัวจับเวลา
ฤดูใบไม้ผลิในตัวจับเวลา

เวลา:2022-9-14

ตัวจับเวลาเป็นอุปกรณ์จับเวลาที่แม่นยำ ซึ่งใช้นาฬิกากลไกเพื่อขับเคลื่อนสวิตช์ ตำแหน่งเวลามีความแม่นยำมาก และสามารถบรรลุผลดังกล่าวได้ ฤดูใบไม้ผลิมีบทบาทอย่างมากในนั้น การเกิดขึ้นของตัวจับเวลาได้นำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่ชีวิตของเรา ตอนแรกเราใช้นาฬิกาทรายเพื่อกำหนดเวลา ในยุคปัจจุบัน ตัวนับ...
 Revolutionary Electric Fan Design Features Lifting Spring for Enhanced Performancea
Revolutionary Electric Fan Design Features Lifting Spring for Enhanced Performancea

Time:2023-4-19

Electric fans are ubiquitous in modern homes and workplaces, providing a quick and easy way to cool down during hot weather. However, not all electric fans are created equal. A new revolutionary electric fan design features a lifting spring that enhances its performance and provides a more comfortable cooling experience. The traditional electric fan design is based on a circular...
 Unleashing the Power: The Superiority of Extreme Force Springs
Unleashing the Power: The Superiority of Extreme Force Springs

Time:2023-8-17

Introduction: Springs are a vital component in various mechanical systems, providing flexibility and resilience. Among the plethora of springs available, extreme force springs stand out for their exceptional strength and durability. In this article, we will explore the superiority of extreme force springs and their applications in different industries. Theoretical Background: Extreme force springs, also known as heavy-duty springs, are...
 Unleashing the Power: The Extreme Force Spring
Unleashing the Power: The Extreme Force Spring

Time:2023-8-7

Springs are fundamental components found in a wide range of devices, from everyday items like pens and door hinges to complex machinery in industries such as automotive and aerospace. These versatile mechanisms store and release energy, making them crucial for various applications. Among the many types of springs available, the extreme force spring stands out as a remarkable innovation. In...
 Exploring the Mechanics of the China Rotational Spring: Insights and Applications
Exploring the Mechanics of the China Rotational Spring: Insights and Applications

Time:2023-9-1

Introduction: The China Rotational Spring is a mechanical device that plays a crucial role in various industries, including automotive, aerospace, and robotics. Its ability to store and release energy in a rotational manner makes it a versatile component in a wide range of applications. In this article, we will delve into the mechanics of the China Rotational Spring, providing insights...