บ้าน > machined spring
machined spring Product
 สปริงแรงคงที่
สปริงแรงคงที่
Characteristic: Constant force (constant force) springs are rolled by stainless steel strips. The high-strength steel strips are shaped by specific production spring equipment. When the external force straightens them, the spring will naturally wind back and produce elasticity, but it reaches us The goal can return to the starting point we specified after being shifted. Advantage: The advantages of constant...
 สปริงแรงบิดคงที่
สปริงแรงบิดคงที่
Characteristic: The fixed (constant) torque spring (spring) is made of stainless steel. The external force rewinds the mainspring from its natural state to the output wheel (energy storage). When the external force is removed, the spring will return to its natural state. At the same time, a constant torque force (stored elastic force) is generated (released) on the output wheel,...
 สปริงแปรงคาร์บอน
สปริงแปรงคาร์บอน
Characteristic: 1. Due to the constant force, regardless of the length of the carbon brush and the commutator, the pressure remains the same. 2. Constant force spring reduces carbon brush loss, prolongs the life of carbon brush, and reduces current loss. To 3. Small motors can be designed to reduce the outer diameter of the motor. 4. The length of...
 สปริงเพาเวอร์
สปริงเพาเวอร์
Characteristic: The power spring is coiled by steel strip. A spring box is required to limit its outer diameter. The center of the spring is connected to the shaft. When an external force is applied to make the shaft and the spring rotate relative to each other, the spring will be wound on the shaft and stored Torsion, when the...
 บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
From product ideas, design to finished product manufacturing, we can assist customers in completing them, and help customers optimize their products from the professional perspective of spring use, speed up product development, and speed up time to market. From the initial stage of spring component design, production to final assembly, customers choose the advantages that Qianye can get. 1. Save...
 สปริงแรงแปรผัน
สปริงแรงแปรผัน
Characteristic: The appearance of variable force spring and variable torsion spring is very similar to constant force spring and constant torsion spring. Variable force springs and variable torsion springs can break through the influence of Hooke’s law on traditional springs, so that stroke and force no longer increase proportionally, but can achieve various elastic force-displacement combinations such as negative slope...
machined spring News
 Upgrade Your Window Decor with Spring Wire for Curtains
Upgrade Your Window Decor with Spring Wire for Curtains

Time:2023-8-16

When it comes to window decor, curtains play a vital role in enhancing the overall aesthetic appeal of a room. They not only provide privacy and control the amount of light entering the room but also add a touch of elegance and sophistication to any space. If you are looking to upgrade your window decor, one innovative and versatile solution...
 High Quality Constant Force Torsion Spring: An Introduction to the Mechanism and Applications
High Quality Constant Force Torsion Spring: An Introduction to the Mechanism and Applications

Time:2023-7-13

Introduction Constant force torsion springs are mechanical devices that store and release rotational energy. These springs are widely used in various industries due to their unique characteristics and applications. In this article, we will provide an overview of the constant force torsion spring mechanism and explore its different uses. Mechanism of Constant Force Torsion Springs A constant force torsion spring...
 Window Constant Force Spring: A Reliable Solution for Smooth and Easy Operation
Window Constant Force Spring: A Reliable Solution for Smooth and Easy Operation

Time:2023-6-24

Windows are an essential part of any building, providing light and ventilation, as well as adding to the overall aesthetic of the structure. Opening and closing windows, however, can be a challenge, especially if they are large or heavy. This is where the window constant force spring comes in, providing a reliable solution for smooth and easy operation. A constant...
 Window Constant Force Spring: An Efficient Solution for Smooth and Reliable Window Operations
Window Constant Force Spring: An Efficient Solution for Smooth and Reliable Window Operations

Time:2023-10-30

Introduction: Windows play a crucial role in our homes and buildings, allowing natural light and fresh air to enter while providing a connection to the outside world. However, the smooth and reliable operation of windows is often taken for granted, leaving many unaware of the engineering marvels behind their effortless functioning. One such innovation is the window constant force spring,...
 Constant Force Torsion Spring: A Reliable Solution for Mechanical Systems
Constant Force Torsion Spring: A Reliable Solution for Mechanical Systems

Time:2023-6-30

In mechanical systems, the choice of springs plays a crucial role in ensuring optimal performance and reliability. One type of spring that has gained significant attention is the constant force torsion spring. This article aims to shed light on the features and advantages of constant force torsion springs, highlighting their reliability in mechanical systems. A constant force torsion spring is...
 การประยุกต์ใช้สปริงกำลังในสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
การประยุกต์ใช้สปริงกำลังในสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

เวลา:2022-9-14

เมื่อเวลาเปลี่ยนไป สถานีบริการน้ำมันก็ค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วยสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เราเป็นพันธมิตรโดยธรรมชาติสำหรับนักออกแบบและผู้ผลิตสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเสมอมา เนื่องจากต้องมีขนาดกะทัดรัด สะอาด และมอบโซลูชันการจัดการสายเคเบิลที่ปราศจากปัญหาสำหรับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก โดยการใช้สปริงเพาเวอร์ของเรากับสายเคเบิลแบบยืดหดได้...
 กระบวนการผลิตสปริงแบบกำหนดเองไม่สามารถดำเนินการได้ตามต้องการ
กระบวนการผลิตสปริงแบบกำหนดเองไม่สามารถดำเนินการได้ตามต้องการ

เวลา:2022-9-14

อย่างที่เราทราบกันดีว่าถึงแม้สปริงจะเป็นเพียงอุปกรณ์เสริมยางยืดขนาดเล็ก แต่ก็มีบทบาทสำคัญในชีวิต และคุณภาพของสปริงก็ส่งผลกระทบอย่างมาก สปริงส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง ดังนั้นกระบวนการผลิตแบบกำหนดเองจึงไม่ควรประมาท เมื่อซื้อสปริง ลูกค้ามักจะต้องออกแบบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ก่อน และสื่อสาร...
 Discovering the Versatile Applications of Constant Force Springs
Discovering the Versatile Applications of Constant Force Springs

Time:2023-5-20

Constant force springs are a type of spring that provides a constant amount of force throughout its range of motion. These springs are used in a variety of applications due to their unique properties. In this article, we will explore the versatile applications of constant force springs. One of the most common uses of constant force springs is in retractable...