บ้าน > spring loaded shelf pushers
spring loaded shelf pushers Product
 บริการประกอบและติดตั้ง
บริการประกอบและติดตั้ง
บริษัท Qianye ไม่เพียงแต่ให้การผลิตสปริงที่มีความแม่นยำเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่การออกแบบโครงสร้างและการแก้ปัญหาการทำงานของระบบสปริงทั้งหมด และสามารถจัดหาชุดการผลิตและการประกอบระบบที่สมบูรณ์
 บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
From product ideas, design to finished product manufacturing, we can assist customers in completing them, and help customers optimize their products from the professional perspective of spring use, speed up product development, and speed up time to market. From the initial stage of spring component design, production to final assembly, customers choose the advantages that Qianye can get. 1. Save...
 สปริงแรงแปรผัน
สปริงแรงแปรผัน
Characteristic: The appearance of variable force spring and variable torsion spring is very similar to constant force spring and constant torsion spring. Variable force springs and variable torsion springs can break through the influence of Hooke’s law on traditional springs, so that stroke and force no longer increase proportionally, but can achieve various elastic force-displacement combinations such as negative slope...
 สปริงแรงคงที่
สปริงแรงคงที่
Characteristic: Constant force (constant force) springs are rolled by stainless steel strips. The high-strength steel strips are shaped by specific production spring equipment. When the external force straightens them, the spring will naturally wind back and produce elasticity, but it reaches us The goal can return to the starting point we specified after being shifted. Advantage: The advantages of constant...
 สปริงเพาเวอร์
สปริงเพาเวอร์
Characteristic: The power spring is coiled by steel strip. A spring box is required to limit its outer diameter. The center of the spring is connected to the shaft. When an external force is applied to make the shaft and the spring rotate relative to each other, the spring will be wound on the shaft and stored Torsion, when the...
 สปริงแรงบิดคงที่
สปริงแรงบิดคงที่
Characteristic: The fixed (constant) torque spring (spring) is made of stainless steel. The external force rewinds the mainspring from its natural state to the output wheel (energy storage). When the external force is removed, the spring will return to its natural state. At the same time, a constant torque force (stored elastic force) is generated (released) on the output wheel,...
spring loaded shelf pushers News
 Revolutionary Electric Fan Technology: Introducing the Lifting Spring Innovation
Revolutionary Electric Fan Technology: Introducing the Lifting Spring Innovation

Time:2023-5-21

Electric fans have always been a popular choice for people looking for an affordable and effective way to cool down their homes or offices. However, while traditional electric fans have been around for decades, there hasn\'t been much innovation in the industry. That is until now. Introducing the new Lifting Spring Innovation - a revolutionary concept that promises to change...
 Unleashing the Power of Constant Force Springs
Unleashing the Power of Constant Force Springs

Time:2023-4-21

Constant force springs are a unique type of spring that can provide a constant force over a specific range of motion. They are used in a wide range of applications, from automotive and aerospace industries to medical devices and consumer products. Despite their versatility, many people are still not aware of the power of these springs. In this article, we...
 Stainless Spring Steel: The Durable and Resilient Metal for Industrial Applications
Stainless Spring Steel: The Durable and Resilient Metal for Industrial Applications

Time:2023-6-18

Stainless spring steel is a type of steel that has been specially formulated to withstand extreme conditions and environments. It is a highly durable and resilient metal that is widely used in various industrial applications. Stainless spring steel is known for its excellent corrosion-resistant properties, high strength and toughness, and exceptional fatigue resistance. This article will provide an overview of...
 Optimizing Carbon Brush Spring Pressure: A Key Factor for Efficient Performance
Optimizing Carbon Brush Spring Pressure: A Key Factor for Efficient Performance

Time:2023-8-22

Introduction: Carbon brushes are essential components in many electrical machines, such as motors and generators. These brushes ensure proper electrical contact between the rotating commutator or slip ring and the stationary part of the machine. An important factor that affects the performance of carbon brushes is the spring pressure applied to them. This article aims to explore the significance of...
 Introducing our Innovative Variable Force Spring manufacture: A Game-Changer in the Industry
Introducing our Innovative Variable Force Spring manufacture: A Game-Changer in the Industry

Time:2023-7-29

In the world of engineering and manufacturing, advancements in technology and innovation play a vital role in shaping the way we design and develop products. Springs, in particular, have been a fundamental component used in a wide range of industries, from automotive and aerospace to medical devices and consumer electronics. Today, we are proud to introduce our latest breakthrough –...
 Small Torsion Spring: The Little Mechanism with Big Power
Small Torsion Spring: The Little Mechanism with Big Power

Time:2023-6-18

Springs are one of the most important mechanical components used in a wide range of machines and devices. They are essential for storing and releasing energy, and they come in many different types and sizes. One type of spring that is often overlooked but plays a critical role in many applications is the torsion spring. A torsion spring is a...
 Exploring the Versatility and Durability of Stainless Spring Steel
Exploring the Versatility and Durability of Stainless Spring Steel

Time:2023-7-1

Stainless spring steel is a highly versatile and durable material that finds numerous applications across various industries. From automotive to construction, manufacturing to aerospace, stainless spring steel plays a crucial role in enhancing the performance and reliability of different components. This article aims to delve into the characteristics and applications of stainless spring steel, highlighting its exceptional properties that set...
 Exploring the Versatility and Applications of High Cycle Torsion Springs
Exploring the Versatility and Applications of High Cycle Torsion Springs

Time:2023-8-20

Torsion springs are a type of mechanical spring that works by exerting rotational force or torque when twisted. They are widely utilized in various industries due to their unique properties and versatility. In this article, we will delve into the world of high cycle torsion springs, discussing their applications and highlighting their importance in different fields. High cycle torsion springs...