บ้าน > window spiral spring suppliers
Does your nail gun have the problem of not hitting the nail?
Does your nail gun have the problem of not hitting the nail?
Because there is no tension in the constant force spring that pushes the nail, naturally, no nail can be driven. The pushing device of the nail gun uses the constant force spring, because the constant force spring has the characteristic of keeping the constant force in the long stroke, and it can achieve a very high elasticity output in a...
torsion springs applications
torsion springs applications
Torsion springs are a type of mechanical spring that works by twisting or torquing.  They are used in a wide range of applications across various industries, including: Garage doors: Torsion springs are commonly used in garage doors to help lift and lower the door. They are typically mounted above the door and connected to a cable that runs through the...
What you need to know about Constant Force Springs
What you need to know about Constant Force Springs
In this blog post, we will be discussing what constant force springs are, and what applications they are used for. We will also be discussing the different types of constant force springs, and how to select the right one for your application. A constant force spring is a type of spring that is designed to provide a constant amount of...
Everything You Need to Know About Seat Belts Springs
Everything You Need to Know About Seat Belts Springs
Seat belts and springs are both important parts of a car. Seat belts keep you safe in case of an accident, while springs keep the car in shape. It's important to know how to use both of these parts properly. What are seat belts and springs, and what do they do? A seat belt is a device used to secure...
ตัวป้องกันสปริงแปรง
ตัวป้องกันสปริงแปรง
       Conventional motor arrangements include a rotor with windings to conduct current during machine operation. As the rotor rotates, current is conducted through the rotating elements from sources external to the rotor to the rotor windings. A rotating element such as a slip ring or a commutator contacts the brush spring to conduct current.        There...
วิธีทำให้สปริงแรงคงที่ให้แรงมากขึ้น
วิธีทำให้สปริงแรงคงที่ให้แรงมากขึ้น
วิธีทั่วไปในการติดตั้งสปริงแรงคงที่คือการใช้สปริงตั้งแต่สองตัวขึ้นไปเพื่อให้ได้แรงมากขึ้นในพื้นที่แคบ นี่อาจจำเป็นหากเส้นผ่านศูนย์กลางหรือความกว้างของสปริงเดี่ยวเกินพื้นที่ที่จัดสรร แต่มีที่ว่างสำหรับเพิ่มสปริงขนาดเล็กหลายตัว เมื่อใช้สปริงหลายตัว สามารถใช้การออกแบบสปริงที่เล็กกว่าได้....
เทคโนโลยีการออกแบบสปริงที่มีความแม่นยำสูง
เทคโนโลยีการออกแบบสปริงที่มีความแม่นยำสูง
 Spring to ensure good elastic performance, that is, absorb a lot of elastic energy without plastic deformation; Sufficient plasticity and toughness to prevent impact fracture. According to the stress nature, the spring can be divided into tension spring, compression spring, torsion spring and bending spring. According to the shape, it can be divided into dish spring, ring spring, plate spring,...
window spiral spring suppliers Product
 สปริงแรงแปรผัน
สปริงแรงแปรผัน
Characteristic: The appearance of variable force spring and variable torsion spring is very similar to constant force spring and constant torsion spring. Variable force springs and variable torsion springs can break through the influence of Hooke’s law on traditional springs, so that stroke and force no longer increase proportionally, but can achieve various elastic force-displacement combinations such as negative slope...
 สปริงแรงบิดคงที่
สปริงแรงบิดคงที่
Characteristic: The fixed (constant) torque spring (spring) is made of stainless steel. The external force rewinds the mainspring from its natural state to the output wheel (energy storage). When the external force is removed, the spring will return to its natural state. At the same time, a constant torque force (stored elastic force) is generated (released) on the output wheel,...
 สปริงแปรงคาร์บอน
สปริงแปรงคาร์บอน
Characteristic: 1. Due to the constant force, regardless of the length of the carbon brush and the commutator, the pressure remains the same. 2. Constant force spring reduces carbon brush loss, prolongs the life of carbon brush, and reduces current loss. To 3. Small motors can be designed to reduce the outer diameter of the motor. 4. The length of...
 สปริงแรงคงที่
สปริงแรงคงที่
Characteristic: Constant force (constant force) springs are rolled by stainless steel strips. The high-strength steel strips are shaped by specific production spring equipment. When the external force straightens them, the spring will naturally wind back and produce elasticity, but it reaches us The goal can return to the starting point we specified after being shifted. Advantage: The advantages of constant...
 บริการประกอบและติดตั้ง
บริการประกอบและติดตั้ง
บริษัท Qianye ไม่เพียงแต่ให้การผลิตสปริงที่มีความแม่นยำเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่การออกแบบโครงสร้างและการแก้ปัญหาการทำงานของระบบสปริงทั้งหมด และสามารถจัดหาชุดการผลิตและการประกอบระบบที่สมบูรณ์
 สปริงเพาเวอร์
สปริงเพาเวอร์
Characteristic: The power spring is coiled by steel strip. A spring box is required to limit its outer diameter. The center of the spring is connected to the shaft. When an external force is applied to make the shaft and the spring rotate relative to each other, the spring will be wound on the shaft and stored Torsion, when the...
window spiral spring suppliers News
 The QY spring mechanism of manual cordless blinds is very different from ordinary wire springs
The QY spring mechanism of manual cordless blinds is very different from ordinary wire springs

Time:2023-3-6

The QY spring mechanism of manual cordless blinds is very different from ordinary wire springs, and its core component is the need for a spring with negative gradient. Cordless blinds are usually designed to encounter the problem that when the blinds is pulled to the top it will sag and when it is pulled to the bottom it will return to...
 What you need to know about Constant Force Springs
What you need to know about Constant Force Springs

Time:2022-12-30

In this blog post, we will be discussing what constant force springs are, and what applications they are used for. We will also be discussing the different types of constant force springs, and how to select the right one for your application. A constant force spring is a type of spring that is designed to provide a constant amount of...
 Variable Force Spring: The Ultimate Solution for Your Spring Needs
Variable Force Spring: The Ultimate Solution for Your Spring Needs

Time:2023-4-28

Variable force springs are an essential component in many applications, including aerospace, automotive, medical, and industrial fields. These springs are designed to offer a constant force over a wide range of motion or deflection, which makes them ideal for applications that require consistent force.One of the primary benefits of variable force springs is their ability to offer a customizable solution...
 Unleashing the Power of Constant Torque Spring Motors: A Game-Changer in Industrial Automation
Unleashing the Power of Constant Torque Spring Motors: A Game-Changer in Industrial Automation

Time:2023-5-23

In the world of industrial automation, the use of constant torque spring motors is a relatively new development that is quickly gaining popularity among manufacturers. These motors offer a range of benefits that are truly game-changing when it comes to optimizing the performance of automated systems. One of the most significant advantages of constant torque spring motors is their ability...
 The Spring Force Constant: Understanding the Basics
The Spring Force Constant: Understanding the Basics

Time:2023-5-30

Springs are widely used in many mechanical systems, from small toys to heavy machinery. The force exerted by a spring depends on its physical properties, such as its length, diameter, number of coils, and material. To quantify this force, we use the spring force constant, also known as the spring stiffness. The spring force constant is defined as the force...
 Electric Fan Lifts Off with Spring-Powered Boost
Electric Fan Lifts Off with Spring-Powered Boost

Time:2023-4-28

A team of researchers from Empa, the Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, have designed a new type of electric fan that can lift off the ground and hover, thanks to a spring-powered boost. The device, known as the FanFlyer, works by using a pair of curved blades that spin in opposite directions, much like a helicopter. However,...
 Creating the Perfect Carbon Brush Spring: Tips and Tricks
Creating the Perfect Carbon Brush Spring: Tips and Tricks

Time:2023-4-27

Creating the perfect carbon brush spring requires knowledge of the materials, manufacturing processes, and design considerations. The carbon brush spring is a crucial component of many electrical devices, including motors, generators, and alternators. It helps maintain contact between the carbon brush and the commutator, ensuring efficient and reliable operation. Here are some tips and tricks to help you create the...
 Exploring the Functions and Applications of Constant Force Springs
Exploring the Functions and Applications of Constant Force Springs

Time:2023-6-9

Constant force springs are mechanical devices designed to provide consistent resistance or force throughout their entire range of motion. These springs work by maintaining a constant amount of force even when they are being extended or compressed. They are made up of a spring strip which is tightly wound in a spiral, and the strip is designed in such a...